< Namenindex >
Faasen
Yko 47
Faber
Age 36
André Boudewijn 30
Anne Fleur 30
Beertje 11 18
Eelkjen 36
Elly 11 18
Fetje 49
Gatske 11 18 36
Gerben 49
Hendrik Jans 36
Hinke 11 18
Imkjen Martens 37
J. 21
Jan 36
Jan 36
Jan J. 30
Jan Klaas 30
Jans 30
Jantje 30
Job 49
Klaas 30
Klaaske 11 18
Korneliske 30 36
Lasiena Ulbes 11 18
Leendert 29
Luitzen 30
Maartje Rosalien 30
Merel Frederieke 30
Pieter Thys 30
Pieter Ulbes 30
Pietje 49
Reimer Kornelis 11 18
Sjoerd 49
Sjoerdje 49
Sjoukje Johannes 30
Stan Antonie 30
Stijn Benjamin 30
Ulbe 49
Wouter 11 18 36
Fackert
Johan Thielman 7
Johanna Margaretha 7
Faken
J. 11 18
Falkena
Roelof 25 26
Fanken
Jan 39
Farber
Linda Belle 30
Roy 30
Farrell
Daniel Ray 30 34
John Russel 30 34
Johnathon Daniel 30 34
Melanie Lynne 30 34
Feber, Le
Jacobus 3 36
Jannetje 3 36
Fecteau
George Otis 15 30
Shirley A 15 30
Feddema
Jeltje 21
Feddes
Johannes 44
Feelings
Sibilla 50
Feen, van der
R. 21
Feenstra
Age 30
Age 49
Anne 11 18 36
Antje 21
Antje Folkerts 11 18 36
Bauke 49
Bauke 49
Baukje Liewes 13
Durkje 25 26
Feikje 49
Folkert 11 18
Froukje 25 36
Gerben 30
Gerlske 49
Hotze 30
Jacob 11 18
Jan Klazes 11 18
Jarig 25 26
Jarig Durks 25 26
Jeltje 21
Jetske 49
Jitske 49
Johannes 49
Johanneske 30
John Edward 14 30
Jouke IJsbrands 30
Keimpe 49
Keimpe 49
Lomkjen 30
Lykele 49
Marijke Wytzes 21
Neeltje 11 18
Otte 49
Ottie Maria Gemma 30
Pieter 26
Pieter 25
Pieter Jans 30 36 50
Pieter Willems 30
Rense 11 18
Rinskje Tjipkes 30
Rinze Ottes 49
Sijttje 49
Sjerp 21
Sjoerd 11 18
Sybren 30
Theunis 21
Tjipke Oedzes 30
Willem 30
Willem 30
Willem Pieters 30 36 50
Willemke 30
Wybe 49
Wybe 49
Wybe Ottes 49
Feickens
Abertus Martinus 50
Martinus 50
Feijen
Trijntien 39
Feijs
Janneke 4
Feiken
Lubbertus Kasper 30
Pauwel 30
Pauwel Gerard 30
Feikes
Aaltje 46
Feike 46
Feike 46
Feike 46
Grietje 46
Hindrik 46
Hindrikjen 46
Hindrikjen 46
Pieter 49
Feikje Aukes
? 30 36 49 50
Feites
Sybren 36
Feitsma
J.R. 41 45
Feittes
Hittie 36
Felipa
Antonia Clemence 10
Manuel Severino 10
Maria Justina 10
Oracio Simon 10
Felipa / Hoyer
Horacio Erasmo 10
Felix
Geertruida Antonia 21
Fels
Barend Jan 9
Feltwisch
Frans Wilhelm 36
Frantz 36
Fenenga
Jan Melles 29
Janneke 29
Trijntje Ruurds 29
Feninga
Anneke 29
Gerrit Gerrits Ruurds 29
Grietje 29
Jacob Oelsen 29
Jacob Oelsen Gerrit 29
Louwisa 29
Melle 29
Neeltje Willemina 29
Teen 29
Feninga (in USA: Fenenga)
Gerrit Gerrits 29
Fennema
Baukje Gerda 21
Gerrie 21
Herman 21
Herman Paulus Meindert 21
Jentje 49
John E 21
Mame 21
Nynke 21
Paulina 21
Taeke 21
Teake 21
Wijbrand 49
Ferdinand Lucas
? 36 50
Ferdinands
Lucas 36 50
Ferdinants
Nanne 36 44
Feringa
Anna Martje 30
Ateline Grietje 30
Boukje 30
Eilke 30
Froukje 30
Gré Willemien 30
Johannes 30
Johannes 30
Klaas 30
Martha 30
Ferneij, van
Johannes Cornelis 49
Sara Petronella 49
Fernhout
W.D. 21
Ferwerda
Aaltje IJfke 12
Antje 36
Antje 36
Doede Renses 12
Johannes 36
Mintje 11 18
Thomas 11 18
Fetzes
Jan 36
Feyk Reyns
? 19
Feykema
Fedde Aukes 36
Fetje Alberts 30
Feytsma, van
Anna 33
Fidder
Driesje Hermanna 38
Geertje 38
Gerrit 38
Harm 38
Jantje 38
Fien
Hendrik 38
Jacob 38
Willy 38
Fiendell
? 30
Fijen
Anthonia Hendrica 42
Fijlstra
Abe 44
Liesberth 44
Fijn
Aartje 38
Dik 38
Dirk 38
Dirkje 38
Gerda 38
Gerrit 46
Gerrit Jan 38
Grietje 46
Jan 46
Jan 46
Jan 38
Janny 38
Jantje 46
Johanna 46
Marrigje 38
Trientjen 46
Willemina 46
Fijnheer
Dirk 49
Grietje 49
Pieter 49
Fikse
Hendrikje 38
Filippo
Emile Petra Gerda 5 41
Frans 5
Gerdbrand 5
Hendrik 5
Hendrik 5
Jan 5
Jan 5
Jan 5 41
Margaretha Antonia 5
Sara 5
Suzanne 5
Wilhelmina Maria 5
Willem 5
Filius
David 46
Neeltje 46
Filsteren, van
Henrick 33
Finck
Alida Frederika Augustina 46
Findlay
Jessie M.F. 15 30
First
David Marcus 21
Lloyd 21
Fischer
Bertha Johanna 42
Frank 35
Heather 21
Fits, van der
Sijverd 36 42
Fix
Ferdinand 40
Gerrit 40
Liane 40
Flaeuw, de
Cornelia 4
Flake
Derkje Margaretha 35
Flanagan
?? 41 45
Flantua
Hennie 26
Flapper
Dooitzen Aukes 30
Ids Dooitzens 30
R. 11 18
Flesch, uit de
Elizabeth 38
Flier, van der
Albertus 7
Gerarda Joanna 7
Flim
Geesje 13
Flipse
Pieter 46
Flipse(n)
Hendrika 6
Flisijn
Hubert Johannes 12
Flore
Pieter 40
Florijn
Barendina 39
J.A.Th.J. 42
Raldy 42
Wendy 42
Florissen
Derk Willem 47
Gerrit 47
Gerrit Jan 47
Gerrit Jan 47
Fluit
Johanna 21
Flynn
Ethann 30
Flystra
Garry 17 30
Joyce 17
Joyce Ann 30
Fockes
Hendrick 49
Hendrik 44
Rixtie 18
Foddes
Ane 36 50
Foekens
Johanna Adriana Grietje 42
Foekes
Bauk 18
Froukjen 36
Gerrit 36
Grietje 50
Jetske 49
Klaas 30
Fokinga Pastoor
Resina 40
Fokke Douwes
? 36
Fokkema
Maria 12
Fokkens
Geert Hendrik 11 18
Fokkes
Alyd (Alida) 36
Fouw 27
Pybe 49
Folbers
Hendricus Marinus 3
Johanna Jacoba 3
Folkers
Roelfje 38
Folkert Reitses
? 29
Folkerts
Aaltje 49
Claas 44
Durkjen 49
Roelofje 40
Folkerts (Volkerts)
Hendrik 39
Folkertsma
Wiebrigje 30
Fong
Ruth Taiting 20 21 22
Fongers
Tjerkje 36
Fonk
Burgert 36
Fonteijn
Pieter 36 49
Fontein
Jeannetta Maria Carolina 35
Fontijn
Elisabet 36 40 49
Hendrikje 36 49
Ida 36 49
IJda 36 49
Jannettie 35 36
Johannes 36 49
Laurens 36 49
Pieter 36 49
Pieternelletje 36 49
Foorts
Jacobus 44
Foppes
Oeke 49
Foreest
Judith 39
Former Harmens
? 21
Formers
Harmen 21
Fortuijn
Tannetje 6
Fortuin
Alle Anskes 30
Jeltje Alles 30
Fouw, de
Johanna 44
Francke
Johannes 50
Marie Adelheid 40
Francken
Barbara 50
Hendrik 50
Marijke 50
Franckena
Jetsche 25 26
Lijsbert Ydes 25
Franckes
Yde 25
Francks
Lubbetien 46
Frank
Maria Catharina 5
Franke
Dirkje 50
Jan 46
Wichmoeth 46
Franke(n)
Antje 36
Franken
Elisabet 50
Geurt 50
Govert 50
Johannes 50
Johannes 50
Maria 42
Frankena
Anna 30
Auke 30
Frankenhuis
Hugo 43
Franker, van
Cornelia Antonia Wilhelmina 11 18
Franks
Beert 46
Fennigje 46
Gerrit 46
Jan 46
Oetjen 46
Reijer 46
Reijer 46
Roelof 46
Frans
Cornelia Anna Maria 42
Hendrikje 46
Hermanus 36 42
Jacob 36 42
Jacob 42
Wouter 4
Frans(en)
Sibold 18
Fransen
Aaltje 9
Antje 50
Bauke 50
Gerard 38
Gijs Hendrik 35
Grietje 35
Heleen 35
Jan 35
Paul J.M. 35
Tjepke 50
Franses
Anne 18
Douwe 36 44
Durk 50
Jaen 18
Maijke 44
Meye 18
Pier 18
Sioerd 18
Sybold 18
Fransz
Eliabeth 4
Franzie
Salomon 43
Fre(de)riks
Andries 48
Gerritje 47 48
Frederiks
Germent 44
Hendrika 47 48
Herdrika 47 48
Fredriks
Jannetje 36 49
Freeks
Murck 36 49
Freerk
Jan 46
Freerk Montes
? 21
Freerks
Aaltje 46
Eelken 49
Harmen 36
Hendrik 49
IJnte 44
Jan 12
Japke 49
Jeltje 21
Johannes 49
Murk 36
Oedske 36
Trijntje 49
Willemke 30
Willemke 49
Freijbourg
Bernardina 40
Freislich
Martha Maria 49
Frens
Alida 38
Annegien 46
Henry J. 28 30
Jakob 38
Jasper 39
Williana 38
Frensel
Gesiena Hendrina 35
Hendrik 35 36
Willem 35 36
Frericx
Hendrick 48
Freriks
Andries 46
Arien 47 48
Catharina 48
Hermiena 46
Marrigje 46
Fricke
Johannes Carel Philippus 26
Maria Johanna 26
Friederiks
Albert 37
Froger
Bernard Hendrik 36
Fruijnk
Arent 49
Fruijnk / Bemer
Derk 49
Fruinck
Arend 49
Willem Jan 49
Fruink (Bemers)
Henders 49
Fruithof
Johanna Eliabeth Carolina 25 26
Frölich
Anna Catharina 21
Christiaan 21
Claziena 21
Franciscus 21
Franciscus Andries 21
Petronella 21
Fuchs
Lucie Mathilde Marcelle Marie 42
Fuchsius
Johanna Christina 7