< Namenindex >
Faasen
Yko 46
Faber
Age 35
André Boudewijn 29
Anne Fleur 29
Beertje 10 17
Eelkjen 35
Elly 10 17
Fetje 48
Gatske 10 17 35
Gerben 48
Hendrik Jans 35
Hinke 10 17
Imkjen Martens 36
J. 20
Jan 35
Jan 35
Jan J. 29
Jan Klaas 29
Jans 29
Jantje 29
Job 48
Klaas 29
Klaaske 10 17
Korneliske 29 35
Lasiena Ulbes 10 17
Leendert 28
Luitzen 29
Maartje Rosalien 29
Merel Frederieke 29
Pieter Thys 29
Pieter Ulbes 29
Pietje 48
Reimer Kornelis 10 17
Sjoerd 48
Sjoerdje 48
Sjoukje Johannes 29
Stan Antonie 29
Stijn Benjamin 29
Ulbe 48
Wouter 10 17 35
Fackert
Johan Thielman 7
Johanna Margaretha 7
Faken
J. 10 17
Falkena
Roelof 24 25
Fanken
Jan 38
Farber
Linda Belle 29
Roy 29
Farrell
Daniel Ray 29 33
John Russel 29 33
Johnathon Daniel 29 33
Melanie Lynne 29 33
Feber, Le
Jacobus 3 35
Jannetje 3 35
Fecteau
George Otis 14 29
Shirley A 14 29
Feddema
Jeltje 20
Feddes
Johannes 43
Feelings
Sibilla 49
Feen, van der
R. 20
Feenstra
Age 29
Age 48
Anne 10 17 35
Antje 20
Antje Folkerts 10 17 35
Bauke 48
Bauke 48
Baukje Liewes 12
Durkje 24 25
Feikje 48
Folkert 10 17
Froukje 24 35
Gerben 29
Gerlske 48
Hotze 29
Jacob 10 17
Jan Klazes 10 17
Jarig 24 25
Jarig Durks 24 25
Jeltje 20
Jetske 48
Jitske 48
Johannes 48
Johanneske 29
John Edward 13 29
Jouke IJsbrands 29
Keimpe 48
Keimpe 48
Lomkjen 29
Lykele 48
Marijke Wytzes 20
Neeltje 10 17
Otte 48
Ottie Maria Gemma 29
Pieter 25
Pieter 24
Pieter Jans 29 35 49
Pieter Willems 29
Rense 10 17
Rinskje Tjipkes 29
Rinze Ottes 48
Sijttje 48
Sjerp 20
Sjoerd 10 17
Sybren 29
Theunis 20
Tjipke Oedzes 29
Willem 29
Willem 29
Willem Pieters 29 35 49
Willemke 29
Wybe 48
Wybe 48
Wybe Ottes 48
Feickens
Abertus Martinus 49
Martinus 49
Feijen
Trijntien 38
Feijs
Janneke 4
Feiken
Lubbertus Kasper 29
Pauwel 29
Pauwel Gerard 29
Feikes
Aaltje 45
Feike 45
Feike 45
Feike 45
Grietje 45
Hindrik 45
Hindrikjen 45
Hindrikjen 45
Pieter 48
Feikje Aukes
? 29 35 48 49
Feites
Sybren 35
Feitsma
J.R. 40 44
Feittes
Hittie 35
Felipa
Antonia Clemence 9
Manuel Severino 9
Maria Justina 9
Oracio Simon 9
Felipa / Hoyer
Horacio Erasmo 9
Felix
Geertruida Antonia 20
Fels
Barend Jan 50
Feltwisch
Frans Wilhelm 35
Frantz 35
Fenenga
Jan Melles 28
Janneke 28
Trijntje Ruurds 28
Feninga
Anneke 28
Gerrit Gerrits Ruurds 28
Grietje 28
Jacob Oelsen 28
Jacob Oelsen Gerrit 28
Louwisa 28
Melle 28
Neeltje Willemina 28
Teen 28
Feninga (in USA: Fenenga)
Gerrit Gerrits 28
Fennema
Baukje Gerda 20
Gerrie 20
Herman 20
Herman Paulus Meindert 20
Jentje 48
John E 20
Mame 20
Nynke 20
Paulina 20
Taeke 20
Teake 20
Wijbrand 48
Ferdinand Lucas
? 35 49
Ferdinands
Lucas 35 49
Ferdinants
Nanne 35 43
Feringa
Anna Martje 29
Ateline Grietje 29
Boukje 29
Eilke 29
Froukje 29
Gré Willemien 29
Johannes 29
Johannes 29
Klaas 29
Martha 29
Ferneij, van
Johannes Cornelis 48
Sara Petronella 48
Fernhout
W.D. 20
Ferwerda
Aaltje IJfke 11
Antje 35
Antje 35
Doede Renses 11
Johannes 35
Mintje 10 17
Thomas 10 17
Fetzes
Jan 35
Feyk Reyns
? 18
Feykema
Fedde Aukes 35
Fetje Alberts 29
Feytsma, van
Anna 32
Fidder
Driesje Hermanna 37
Geertje 37
Gerrit 37
Harm 37
Jantje 37
Fien
Hendrik 37
Jacob 37
Willy 37
Fiendell
? 29
Fijen
Anthonia Hendrica 41
Fijlstra
Abe 43
Liesberth 43
Fijn
Aartje 37
Dik 37
Dirk 37
Dirkje 37
Gerda 37
Gerrit 45
Gerrit Jan 37
Grietje 45
Jan 45
Jan 45
Jan 37
Janny 37
Jantje 45
Johanna 45
Marrigje 37
Trientjen 45
Willemina 45
Fijnheer
Dirk 48
Grietje 48
Pieter 48
Fikse
Hendrikje 37
Filippo
Emile Petra Gerda 5 40
Frans 5
Gerdbrand 5
Hendrik 5
Hendrik 5
Jan 5
Jan 5
Jan 5 40
Margaretha Antonia 5
Sara 5
Suzanne 5
Wilhelmina Maria 5
Willem 5
Filius
David 45
Neeltje 45
Filsteren, van
Henrick 32
Finck
Alida Frederika Augustina 45
Findlay
Jessie M.F. 14 29
First
David Marcus 20
Lloyd 20
Fischer
Bertha Johanna 41
Frank 34
Heather 20
Fits, van der
Sijverd 35 41
Fix
Gerrit 39
Flaeuw, de
Cornelia 4
Flake
Derkje Margaretha 34
Flanagan
?? 40 44
Flantua
Hennie 25
Flapper
Dooitzen Aukes 29
Ids Dooitzens 29
R. 10 17
Flesch, uit de
Elizabeth 37
Flier, van der
Albertus 7
Gerarda Joanna 7
Flim
Geesje 12
Flipse
Pieter 45
Flipse(n)
Hendrika 6
Flisijn
Hubert Johannes 11
Flore
Pieter 39
Florijn
Barendina 38
J.A.Th.J. 41
Raldy 41
Wendy 41
Florissen
Derk Willem 46
Gerrit 46
Gerrit Jan 46
Gerrit Jan 46
Fluit
Johanna 20
Flynn
Ethann 29
Flystra
Garry 16 29
Joyce 16
Joyce Ann 29
Fockes
Hendrick 48
Hendrik 43
Rixtie 17
Foddes
Ane 35 49
Foekens
Johanna Adriana Grietje 41
Foekes
Bauk 17
Froukjen 35
Gerrit 35
Grietje 49
Jetske 48
Klaas 29
Fokinga Pastoor
Resina 39
Fokke Douwes
? 35
Fokkema
Maria 11
Fokkens
Geert Hendrik 10 17
Fokkes
Alyd (Alida) 35
Fouw 26
Pybe 48
Folbers
Hendricus Marinus 3
Johanna Jacoba 3
Folkers
Roelfje 37
Folkert Reitses
? 28
Folkerts
Aaltje 48
Claas 43
Durkjen 48
Roelofje 39
Folkerts (Volkerts)
Hendrik 38
Folkertsma
Wiebrigje 29
Fong
Ruth Taiting 19 20 21
Fongers
Tjerkje 35
Fonk
Burgert 35
Fonteijn
Pieter 35 48
Fontein
Jeannetta Maria Carolina 34
Fontijn
Elisabet 35 39 48
Hendrikje 35 48
Ida 35 48
IJda 35 48
Jannettie 34 35
Johannes 35 48
Laurens 35 48
Pieter 35 48
Pieternelletje 35 48
Foorts
Jacobus 43
Foppes
Oeke 48
Foreest
Judith 38
Former Harmens
? 20
Formers
Harmen 20
Fortuijn
Tannetje 6
Fortuin
Alle Anskes 29
Jeltje Alles 29
Fosserije
Arent 50
Fouw, de
Johanna 43
Francke
Johannes 49
Marie Adelheid 39
Francken
Barbara 49
Hendrik 49
Marijke 49
Franckena
Jetsche 24 25
Lijsbert Ydes 24
Franckes
Yde 24
Francks
Lubbetien 45
Frank
Maria Catharina 5
Franke
Dirkje 49
Jan 45
Wichmoeth 45
Franke(n)
Antje 35
Franken
Elisabet 49
Geurt 49
Govert 49
Johannes 49
Johannes 49
Maria 41
Frankena
Anna 29
Auke 29
Frankenhuis
Hugo 42
Franker, van
Cornelia Antonia Wilhelmina 10 17
Franks
Beert 45
Fennigje 45
Gerrit 45
Jan 45
Oetjen 45
Reijer 45
Reijer 45
Roelof 45
Frans
Cornelia Anna Maria 41
Hendrikje 45
Hermanus 35 41
Jacob 35 41
Jacob 41
Wouter 4
Frans(en)
Sibold 17
Fransen
Aaltje 50
Antje 49
Bauke 49
Gerard 37
Gijs Hendrik 34
Grietje 34
Heleen 34
Jan 34
Paul J.M. 34
Tjepke 49
Franses
Anne 17
Douwe 35 43
Durk 49
Jaen 17
Maijke 43
Meye 17
Pier 17
Sioerd 17
Sybold 17
Fransz
Eliabeth 4
Franzie
Salomon 42
Fre(de)riks
Andries 47
Gerritje 46 47
Frederiks
Germent 43
Hendrika 46 47
Herdrika 46 47
Fredriks
Geurtje 50
Jannetje 35 48
Freeks
Murck 35 48
Freerk
Jan 45
Freerk Montes
? 20
Freerks
Aaltje 45
Eelken 48
Harmen 35
Hendrik 48
IJnte 43
Jan 11
Japke 48
Jeltje 20
Johannes 48
Murk 35
Oedske 35
Trijntje 48
Willemke 29
Willemke 48
Freijbourg
Bernardina 39
Freislich
Martha Maria 48
Frens
Alida 37
Annegien 45
Henry J. 27 29
Jakob 37
Jasper 38
Williana 37
Frensel
Gesiena Hendrina 34
Hendrik 34 35
Willem 34 35
Frericx
Hendrick 47
Freriks
Andries 45
Arien 46 47
Catharina 47
Hermiena 45
Marrigje 45
Fricke
Johannes Carel Philippus 25
Maria Johanna 25
Friederiks
Albert 36
Froger
Bernard Hendrik 35
Frught, ter
Willemke 50
Fruijnk
Arent 48
Fruijnk / Bemer
Derk 48
Fruinck
Arend 48
Willem Jan 48
Fruink (Bemers)
Henders 48
Fruithof
Johanna Eliabeth Carolina 24 25
Frölich
Anna Catharina 20
Christiaan 20
Claziena 20
Franciscus 20
Franciscus Andries 20
Petronella 20
Fuchs
Lucie Mathilde Marcelle Marie 41
Fuchsius
Johanna Christina 7