Hypotheek 1745

Omhoog

 

Hypotheek die Thys Aukes afsluit

laatste wijziging maandag 07 januari 2008

De originele akte, die in Tresoar in Leeuwarden bewaard wordt, is van een dusdanige kwetsbare kwaliteit dat deze niet gefotografeerd mag worden. Coen Beekhuis heeft hem  eind jaren zeventig overgeschreven.

Op het moment van afsluiten hebben Thys  en Lipkjen drie kinderen van resp. 6 jaar, 1½  jaar en enkele maanden oud.

Hypotheekakte 08-05-1746,

op die dag "te vijff uer na noen de Crediteur gepreesenteerd":

" Also wy Thys Aukes en Lipkjen Arriens, echtelieden, huisluiden wonende onder het behoor van Sneek, schuldigh en ter agteren warend geworden, gelyk wy mits desen bekennen en verklaren opregtelijk schuldigh te wesen aan ons Landheer en Landvrouw Claus Oldendorf Coopman en Aatje Fegter, echtelieden binnen Sneek, een Somma van Ses hondert en veertigh Cargls, wegens twee jaeren huis en landhuir van ons bewoonde en gebruikende huisinghe en landen Cum Annexis, Martini 1744 en Martini 1745, sullende versijnen in een en twee hobdert ese en 't seventig Cargls veertien Stvr aan Contante pennegen by ons van deselve soo in de maand May, als Juny deses jaers tot aankopinge van koebeesten ontvangen, in een tweede post of sulkx de Exceptie van ongetelden gelde dien aangaande boel expres renuntiërende:

monterende tesamen een Somma van negenhondert sestien Cargls, veertien Stvr.

en nadien wij tot betalinge dies, van geen pennengen versien waren en egter geneegen wesende om ons Landheer en Landvrouw bovengenoemt soveel mogelyk betalinge te versorgen,

soo is 't dat wy onse Inboelen, huisgeraden, Levende Haeve en Huismanne gereedschappen door ene Abe Willems en Andris Meinerts, als versogte tauxateurs, hebben doen tauxeren en ingevolge van dien, deselve goederen aan onse genoemde Crediteuren Claas Oldendorf en Aaltje Fegter in verminderinge en betalinge van bovengemelde schuldt in waren eigendom overgedragen, gelyk wy sulx doen mits desen:

1.       als ten eerste in 't binnenhuus twee bedden met twee dekens, getauxeerd op twintig Cargls.

2.       een kast met twaalf hemden, agt laekens en eeningh kindergoed tesaemen op vyff en twintig Cargls.

3.       een stelsel op de kast, neegen pannen, twee komkes, een spieghel, een wekker, ses klapmeitsen, een vloerbesem, een stoffer tesamen tien Cargls.

4.      een thétafel, een scherm, neegen stoelen, eenige pantjes en lepels en andere kleinighheden in 't binnenhuys tesamen op drie Cargls.

5.       een karne met syn toebehooren in 't middelhuys en andere goederen daar ses en twintigh Cargls.

6.      een sleeptrogh proset robbe, een koeltrog en andere omballen tesaemen op twintigh Cargls.

7.     twaelff aerden en ander goed in de Molkenkelder op neegen Cargls.

8.      twee molkentigten op ses Cargls tien Stvrs.

9.      een keesketel en eenighe omballingen in de vuurhurne tesamen op twee en veertigh Cargls.

10.     in 't buitenhuys seeven koperen emmers, een schuttelbank, drie tryten, zes houten emmers, een wastobbe, twee breyvaten en nog eenighe omballen tesamen op twee en veertig Cargls.

11.     twee handketels op dertien Cargls.

12.     een keesparse op elff Cargls.

13.     in de schuer, vier vorken, ses harken, een tieme tesamen tien Cargls met het kredt,

14.     een wagen op neegen en twintigh Cargls.

15.     het keesgereedschap met vier...  tesamen op tien Cargls.

16.     een keesbord, een ledder, een joek en eenighe vaten en tobben op vijff gls en twee stuivers.

17.     een skipke met Seil en een bootje, ses en twintigh Cargls.

18.     drie Syk geweest Synde Koebeesten als een seven jaerighe swartbonte, een rood Leyers en een swart Tinter Rier tesamen op vier hondert zeeven en neegentigh Cargls.

19.     twee biggen en een kalff, niet syk geweest synde, een oud schaep en drie Lammers tesamen op drie en dartig Cargls.

20.     en laasten werd hier noch bygevoegt, voor 't hoy en alle vordere lastegoederen, als plankendeelen, tange, treeft, potten en annen, schoppen, besems en andere welke hier niet specifice mogte genoemt syn, tesaemen voor een som van een en sestigh Cargls.

 monterende alsoo dese getauxeerde Goederen te samen een somma van

Agt hondert en neegentigh Cargls, twaalf Stvrs,

welke somma van ons bovengemelde schuldt afgetrokken off vergeleeken synde: soo blieven wy daar te booven nogh aan deselve te reste:

Agttien Cargls, twee Stvrs.

en nadien ons voornoemde Crediteuren de goetheyt hebben, deselve getauxeerde goederen voorals nogh onder ons te laeten en ons deselve te leen ende ter bede, eenighen tydt te laeten gebruyken, so neemen wy aan, en beloven deselve goederen, soolange die onder ons gelaeten worden, behoorlyker wyse te gebruyke, opte passen en te bewaren, het vee en leevende haeve alleen om de melk, voeden, onderhalden en behandelen, soo des behoort, sonder daarvoor eenighe wydere vergoedinge te moghen eysenoff preetenderen, ook sonder daaraan eenig regt, actie ofte praetentie meer te hebben, maar sal, onse geachte Crediteuren, ten allen tyde, wanneer het haar sal gelieven, vry staan de voorgen. getauxeerde goederen, leevende haeve etc, als hen vry Eigen, na sig te neemne en erklaren dien aangaande in de verrekeninge van voorg.schuldt ten volle te voldaan en betaalt te syn; en hen derhalven dienaangaende te quiteren en mits desen te stellen in de volle possessie, samp etgendom van voorgen. Goederen, omme daar mede te doen en te laeten na haar believen, sonder daartoe eenighe middelen van regt te behoeven te gebruiken voor 't nakomen deses, sampt Costen, Schaden en Intressen ten onderpandt stellende alle onse goederen met submissie van deselve beneffens onse personen te Hove in Friesland en alle Geregten ter eerste instantie. De Post boven de voorengemelde Penningen noch by ons als voren, van onse Crediteuren jaergeldt ontvangen twee en veertig Carlgls, sodat wy aan deselve  boven de getauxeerde goederen schuldigh syn

sestigh Cargls twee Stvrs

die wy beloven Cum Intresse in kinkende munte onder renuntiatie als voren te voldoen, gelyk mede deselve behoorlyk intressen nopens 't Capitaal, soo lange, de selve gelieven sullen de getauxeerde goederen onder ons echtelieden, Debiteuren te laten, alles onder 't bond en submissie als vooren, in kennisse onse handen, beneffens die van de Nots Bunning, als getuige en die der tauxteurs per contunuatie de 27 july 1745 was getekent.

 (In de marge van de akte staat: den 20 juni wgh 4 koeyen gekogt, daarvoor betaelt 159 - - , ik beken deze vier koeyen van mijn Landheer ontvangen te hebben.)