Syboudt Wopkes Jaersma

 laatste wijziging dinsdag 01 mei 2018

JARIGSMA, voormalige state in de provincie Friesland, kwartier Westergoo, grieternij Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, arr. en 4 uur ten ZZW van Sneek, kant. en 2 uur ten ZO van Hindeloopen, 5 minuten (ca 500 meter) te zuiden van Oudega, waartoe het behoorde.

In het boek "Geschiedenis van de onlusten tusschen Schieringers en Vetkoopers in Vriesland" (1829) wordt melding gemaakt van de inname in 1487 van o.a. het huis van Jarichsma "staande dichtbij de stins van Ige Galema" (in Nyega ten ZW van Elahuizen).

Honderdzeventig jaar later, in 1657, trouwt te Nijega Elahuizen Syboudt Wopkes Jaersma, bijsitter van de Grietenie van Hemelumer Oldevaert ende Noortwolde, met Meyns Sypkes.  Alleen Syboudt en zijn beide zusters Ynts en Grets voeren de naam Jaersma. Van zijn ouders, Wopcke Sybouts en Trijn Ootes, is geen gebruik van de familienaam Jaersma te vinden. Evenmin van Wopckes ouders: Sybolt Foeckes en Trijn Ootes.

Verdere nakomelingen met die familienaam zijn eveneens niet te vinden. In 1583 is er wel een non in het klooster van Sion die Ynts Jaersma heet.  Zij zou een (oud-)tante van Syboudt kunnen zijn.

Dat er geen Jaersma-nakomelingen zijn, laat zich verklaren doordat in Syboudts testament niets beschre-ven staat over mogelijke eigen kin-deren terwijl hij wel geld nalaat aan de zoon van zijn zuster Grets: Wopcke Bauckes.

In september 1688 trouwt (voor de tweede keer) Syboudt, woonachtig te Nijega, met Syds Wopkes uit Tjerkgaast.

Kort daarna, in juni 1689, herziet hij zijn eerdere testament van 1681. (rechts een gekopieerde pagina daarvan) In dat testament kent hij o.a. toe: "aende kercke van het Dorp Nijega, Vijftig Car.gls. en aan de Gerefor-meerde Gemeente aldaer, een honderd gelijck Car.gls." In het testament is hij ook "Gedeputeerde op de contributie Seendijcken ".

In Noordwolde ligt in die tijd o.a het Jaesma land groot 33 gras. Dat land wordt door de weduwe van Sjoerd Ages als Meijerse gebruikt.

Onderstaand gegevens die van deze van deze familie gevonden zijn

I.1        Wopke Sijbolts, geboren te Nijega, afkomstig van Nijega (1620).

Ondertrouwd op 21‑05‑1620 te Harich, gehuwd voor de kerk 1620 (Hervormd) met Trijn Ootes, afkomstig van Harich (1620).

Uit dit huwelijk:

1.         Syboudt Wopkes JAERSMA, Oud Bijzitter en Gedeputeerde op de contributie Seendijcken van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, geboren ca    1635 te Nijega, overleden na    1689. In de Autorisatieboeken van Friesland wordt Sijbolt Wopkes Jaersma in 15‑12‑1675 (akte w006‑27) als curator en bijsitter van de Grietenie van Hemelumer Oldevaert ende Noortwolde vermeld. In het boek "De friesche kleihoeve" van Obe Postma staat o.a.: Het Jaesma land te Noordwolde is 33 gras groot. Het lijkt aannemelijk, gezien de gebruikte familienaam, dat Syboudt Wopkes op dit land woonde. Hij maakt een eerste tijdelijke nalatenschap op 6 september 1681. Daarin kent hij toe: "aende kercke van het Dorp Nijega, Vijftig Car.gls. en aan de Gereformeerde Gemeente aldaer, een honderd gelijck Car.gls." , en herziet dat/ vult dat aan op 6 juni 1689. Syboudt woont in 1688 te Nijega.

Gehuwd voor de kerk (1) 1657 te Nijega Elahuizen met Meyns Sypkes.

Gehuwd voor de kerk (2) op 16‑09‑1688 te Nijega Elahuizen met Sydts Wopkes , geboren te Tjerkgaast .

2.         Ynts Wopkes JAERSMA, .

3.         Grets Wopkes JAERSMA (zie II.6).  

II.6       Grets Wopkes JAERSMA.

Gehuwd 1651 te Harich met Baucke Watties.

Uit dit huwelijk:

1.         Anne Bauckes, gedoopt (Hervormd) 1660 te Nijega en Elahuizen.

2.         Repke Bauckes, gedoopt (Hervormd) 1660 te Nijega en Elahuizen.

3.         Wattie Bauwck (zie III.3 ).

4.         Wopke Bauckes (zie III.6 ).

III.3     Wattie Bauwckes, gedoopt (Hervormd) 1664 te Nijega en Elahuizen. Gedoopt op belijdenis op 5 maart 1686 in de Hervormde Gemeent te  Nijega en Elahuizen: Wattie Bauckes, zoon van niet genoemde vader en niet genomde moeder.

Gehuwd voor de kerk (1) op 02‑04‑1692 te Oudega Kolderwolde, Hemelumer Oldeferd (Hervormd) met Goeydts Sierks, geboren te Oudega.

Ondertrouwd (2) op 16‑10‑1698 te Nijega Elahuizen, gehuwd voor de kerk op 21‑05‑1699 te Nijega Elahuizen (Hervormd). Beiden zijn de eerste maal geprocalmeerd op 16 oktober 1698, ende eeinge spiering belet en volkomen getriumpheert hebbende op 21 mei 1699 getrouwd met Aerjaentie Alberts, geboren te Nijega.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Wopke Watties, gedoopt (Hervormd) op 09‑07‑1699 te Nijega en Elahuizen.

2.         Sytske Watties, gedoopt (Hervormd) op 25‑02‑1701 te Nijega en Elahuizen.

3.         Grets Watties, gedoopt (Hervormd) op 21‑06‑1705 te Nijega en Elahuizen.

4.         Bauwcke Watties, gedoopt (Hervormd) op 03‑09‑1792 te Nijega en Elahuizen.

 

III.6     Wopke Bauckes. Hij wordt genoemd in het testament van zijn oom Sibolt Wopkes; hij zal 315 Car.gld ontvangen.

Gehuwd voor de kerk op 05‑02‑1688 te Nijega Elahuizen (Hevormd) met Tydt Jans.

Uit dit huwelijk:

1.         Anne Wopkes, gedoopt (Hervormd) op 18‑11‑1688 te Nijega Elahuizen.