< Namenindex >
Ydes
Grietje 35
Lysbeth 43
Wybren 35 43
Yedes
Tietie 35
Yemes
Jeltje 29 35 48 49
Yetske Wiegers
? 20
Yges
Sieger 49
Yinling
Patricia Ann 29
Yke Gerlofs
? 24 25
Ykema
Johannes 35
Ymerschot
Gerridina 20
Ymes
Keimpe 49
Keimpe 49
Yntema
Lolke Soerds 29
Okke 29
Rianna 29
Sikke 10 17 35
Tietje 10 17 35
Wouter Lolkes 29
Yntes
Abe 43
Yntjes
Taekje 25
Ynzes
Eilk 24
Klaas 20
Tettje 24 25
Ypes
Agnieta 29
Trijntje 11
Ypkes
Feikje 48 49
Ypma
Alex 29
Trijntje 29
Ysbrands
Tryntje 35 43
Yskes
Tjitske 48
Ytje Minnes
? 21
Ytjes
Yck 49
Ytske Simons
? 20 21
Yzerman
Dingena 43