< Namenindex >
Ydes
Grietje 36
Lysbeth 44
Wybren 36 44
Yedes
Tietie 36
Yemes
Jeltje 30 36 49 50
Yetske Wiegers
? 21
Yges
Sieger 50
Yinling
Patricia Ann 30
Yke Gerlofs
? 25 26
Ykema
Johannes 36
Ymerschot
Gerridina 21
Ymes
Keimpe 50
Keimpe 50
Yntema
Lolke Soerds 30
Okke 30
Rianna 30
Sikke 11 18 36
Tietje 11 18 36
Wouter Lolkes 30
Yntes
Abe 44
Yntjes
Taekje 26
Ynzes
Eilk 25
Klaas 21
Tettje 25 26
Ypes
Agnieta 30
Trijntje 12
Ypkes
Feikje 49 50
Ypma
Alex 30
Trijntje 30
Ysbrands
Tryntje 36 44
Yskes
Tjitske 49
Ytje Minnes
? 22
Ytjes
Yck 50
Ytske Simons
? 21 22
Yzerman
Dingena 44