Aktes Kleine Krone

Boerderij de Kleine Kroone

in Rechterlijk Archief Wijhe gedeeltelijk deel 35 t/m 55, 63, 66, 67, 71, 73, 80, 81. Opmerking: deel 1 t/m 34 van Wijhe zijn vrijwillige zaken,deel 35 t/m 77 + 79 van Wijhe niet-vrijwillige zaken,deel 80 en 81 is de 50ste penning 1753-1806

(opgetekend door Jan Rientjes)  

deel 3 - f75 - 12 mei 1636 - Peter van Sonsbeek, Scholtis van Wijhe.

Gerichtskeurnoten Gerhardus Simers en Henricus Duicken. [op een bezegelde brief].

In het Gericht zijn gecompareerd Arent Garritsen op de Cleine Croone en zijn huisvrouw Berte Jansen. Zij verklaren in een erfkoop te hebben verkocht, en te verkopen krachtens dezes, aan Jan Gerritsen op den Belt te Heeten in het carspel van Rahlte en zijn zoon Gerrit Jansen het derde part van het Kleine Monnikeslag groot ongeveer 3 morgen land, gelegen in het kerspel van Wijhe in de buurtschap Tongeren, reikende oostwaarts aan de Olde Weteringe, zuidwaarts aan t Groote Monnikeslag, westwaarts aan den Disselhof en noordwaarts aan den Es, zijnde vrij eigenlijk goed, dit met zijn oude en nieuwe toebehoren, recht en gerechtigheid, alsmede de onraad van dijk en wetering, dewelke het Groote en de Kleine Monnikeslag pro quota van morgental [margental] moeten dragen. De koopsom is aan de verkopers voldaan, en derhalve doen zij aan Jan Gerritsen op den Belt, zijn zoon Gerrit Jansen en hun respectivelijke huisvrouwen en erfgenamen van dit Kleine Monnikeslag cessie, transport en opdracht, en beloven zij mede volgens het Landrecht deze erfkoop te wachten en te waren en pro evictione te caveren.

Uit het doopboek van Windesheim 1659-1683

Jan Gerrits j.m. en Grietjen Gerrits j.d. met attestatie van Zwoll en Hattum gehuwd op 15-12-1664 te Windesheim. Op 12 april 1680 laat Jan Gerritsen Crooneman zijn dochter Gerretien dopen in Windesheim. Hij woont dan op de Kleijne Krone te Wijhe. Op 15 september 1667 gedoopt dogter Gerritjen en op 12 juni 1671 een dogter Grietjen. Waarschijnlijk leent deze Jan Gerrits op 12-12-1671 100 daalders van de diaconie en woont dan nog op de Dijck in Wijhe.

deel 10 - f382 - 28 mei 1721 - Henricus Deutelius, Gesubst. Richter.

Keurnoten Gerrit Kroneman en Gerrit Lamberts Muller.

Derk Kornelis Dwars en Zwaantien Berents, ehelieden, transporteren aan Geesjen Kornelis Dwars en Jacob Kornelis Dwars de halfscheid van de katerstede de Kleine Krone, gelegen in Wegterholt. Deze wordt thans door Berent Jans meijerswijze gebruikt. Verder transporteert hij een stuk hooi- of weideland, genaamd Kokmans Lant.

 

deel 11 - f67 - [20 jan 1724] -

Aan de HoogEdWelGeb. Gestr. Hr. Mijnheer W. Baron van Haarsolte, Hr. van Staverden, Landdrost van IJsselmuiden, etc., Verwalter Landdrost van Zalland.

Verschenen is Aaltien Luikas, weduwe van Egbert Jansen Grote Schipper te Wijhe, die verklaart dat zij nog in gemeenschap van goederen is met haar voorkinderen, waaronder Gerrit Egberts en Hendrijkien Egberts, Jan Egberts, Reintjen Egberts en Janna Egberts. Daar Gerrit Egberts en Hendrijkien Egberts reeds overleden zijn en genoemde Gerrit Egberts 3 kinderen (Jan, Egbert en Gerritdiena Gerrits) heeft nagelaten, verder dat Henderijkien Egberts heeft nagelaten 4 kinderen (Gerrit, Egbert, Aaltien en Reintien Egberts), en daar over deze kinderen tot nu toe geen mombers zijn aangesteld, en omdat de scholtus reeds 2 keer de boedel heeft gexecuteerd en 2 beesten, een varken en de schuit met het zeil heeft doen verkopen, verzoeken de supplianten om over de voornoemde 7 kinderen mombers aan te stellen om de boedel te kunnen scheiden. Tot mombers worden benoemd de ooms van de kinderen Arent op de Kleine Krone en Peter op den Hartger.

 

Appointement gegeven te Zwolle 20 jan 1724 door W. van Harsolte.

De mombers mogen worden aangesteld, zij mogen tot 1 feb 1724 bezwaar inbrengen.

 

deel 11 - f69 - 24 jan 1724 - Richter Johan Hermen van Hemert.

Keurnoten Jan Gerrits en Berent Bouwmeester.

Verschenen zijn Arent op de Kleine Krone en Peter op den Hartger, die de bovenstaande momberschap aannemen.

 

deel 66 - 13 apr 1725 - Coram gesubst. Richter Henrs. Deutelius.

Keurnoten Pouwel Witholt en Frederik Dwars op 't Schaasberg.

Gedistreheerd aan het huis van wijlen Egbert Jansen Grote Schipper tot Herxen.

De wede. van wijlen Egbert Jansen Grote Schipper, namelijk Aaltjen Lucas, alsmede de erfgenamen van genoemde Egbert Jansen, als Jan Egberts, reintjen Egberts getrouwd aan Derk Hendriks, Aaltjen Egberts, Maria Egberts, en Albertjen Egberts, Peter op den Hertger en Arent op de Kleine Krone als mombers over de onmondige kinderen van Gerrit Egberts en Hendrikjen Egberts willen op heden ingevolg gedane kerkensprake ten overstaan van het gesubstitueerde Gericht alhier in het openbaar en aan de meestbiedende verkopen de gehele [alle] inboedel van het huis, bestaande uit verschillend [verscheiden] huisraad.

De verkoop heeft opgeleverd 46 gulden en 15 stuiver.

 

deel 12 - f200 - 19 jun 1734 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.

Keurnoten Jacob Meijsenaar en Jan Willems in den Enck.

Derck Cornelissen Dwars en zijn vrouw Swaentjen Berendts dragen over aan hun broer Jacob Dwars en diens vrouw [niet genoemd] de caterstede de Kleijne Croone, gelegen in Wegterholt, die gepacht is door Arendt Jansen.

 

deel 12 - f201 - 25 jun 1734 - Jacob Hermen van Hemert, Gesubst. Richter toe Wijhe.

Keurnoten Lambert van der Wall en Rutger Gerrits.

Gecompareerd zijn Willemtjen van Besten, weduwe van Cornelis Dwars, en Jacob Cornelis Dwars en diens vrouw Adriana Waterham, verkrijgen een hypotheek van 1000 Caroli gulden van Derck van der Wijk, Burgemeester van Zwolle en diens vrouw Catharina ter Borgh. De rente is 4 procent en de 1e verschijndag 1 mei 1735. Onderpand hiervoor zijn het Olthoffs Weertjen, eigendom van de 3 bovengenoemde comparanten, dat echter bij de maagscheiding d.d. 1 mrt 1728 door Willemtjen van Besten is toegewezen aan haar zoon Jacob Cornelis Dwars, alsmede de katerstede de Kleijne Kroone, die is overgedragen op 19 jun 1734 door Derck Cornelissen Dwars en zijn vrouw Swaentjen Berendts aan hun broer Jacob Dwars en diens vrouw.

 

Kantlijn hierbij: 13 aug 1734 - Cessat volgens verklaring van de Hr. Burgemeester Derk van der Wijk en Vrouw Catharina Ter Borch - zie het prothocol op f417. De hypotheek is afgelost op 13 aug 1740.

 

deel 12 - f416 - 13 aug 1740 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.

Keurnoten Mr. Jan Andreas Lingener en Derk Berends.

Jacob Cornelis Dwars en zijn vrouw Adriana Waterham hebben een hypotheek van 1300 Caroli gulden verkregen van de Hr. Baron Willem Hendrik Bentinck, Heer tot Wittenstein, enz., en diens vrouw Vr. Anna Elisabeth van Dedem. De rente is 3 procent en de 1e verschijndag 22 jun 1741. Onderpand zijn het Olthofs Weertjen, gelegen in Wijhe tussen de tichelweerden van de Heer van Werkeren en die van Gerrit Vervoort, alsmede de caterstede de Kleijne Kroone en 2 morgen land, gelegen in Wegterholt.

 

Kantlijn hierbij: 11 jun 1751 - Cessat volgens verklaring van de HoogWelGeb. Gestr. Baron Bentink tot Wittenstein - zie de akte.

De Hr. Baron Bentink verklaart dat de hypotheek is afgelost.

 

deel 12 - f417 - 13 aug 1740 - Richter Johan Hermen van Hemert.

Keurnoten Mr. Jan Andreas Lingener en Derk Berends.

Verschenen is de HoogWelGeb. Hr. Baron Willem Hendrik Bentinck, Heer tot Wittenstein, als gevolmachtigde van Heer Derk van der Wijk, Burgemeester van Zwolle, en zijn vrouw Catharina ter Borch (volgens volmacht te Wijhe, zie f418). Hij verzoekt te roieren een hypotheek op de Kleijne Krone en het Olthoff Weertjen, hierop gevestigd op 25 jun 1734 ten laste van Jacob Cornelissen Dwars en zijn vrouw Adriana Waterham.

 

deel 13 - f15 - 16 jul 1744 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe.

Keurnoten Mr. Hendrik Seijnen en Hermen Gerrits op de Hoogstrate.

Jacob Dwars en zijn vrouw Adriana Waterhans [Waterham] hebben een hypotheek van 1800 Caroli gulden verkregen van Andries van Campen, meester-scheepstimmerman te Deventer. Onderpand zijn de Kleijne Croone, de Vosler en het Oldhoffs Weertjen, gelegen tegenover de Brabantsche Wagen, allen gelegen in Wijhe.

 

Nederd. Geref. (onder)trouw Wijhe: 8 November 1744

zijn na 3 voorg. procl. alhier getrouwt Gerrit Thomas J.M. te Wijhe, met Jannechien Jansen van Dijk J.D., wonende op de Kleine Kroon in Tongeren, ook van Wijhe.

 

deel 14 - f109 - 9 dec 1750 - Teneur van het request, behorende bij de 4 voorgaande akten, gericht aan de HoogWelGeb. Gestr. Heer C.D. Baron van Coeverden thoe Rande en Hoogenhoft, Verwalter Landdrost van Zallant.

Adriana Waterham, weduwe van Jacob Dwars, is met haar 6 kinderen gemeenschappelijk in het bezit van een caterstede, genaamd de Kleine Krone, alsmede 3 percelen land, gelegen in het kerspel Wijhe. Hierop is door haar man zaliger genegotieert aan de Hr. van Wittenstein 1300 gulden, aan de Hr. Muntz 600 gulden, en aan A. van Campen. Zij is als weduwe niet in staat geweest de rente op tijd te betalen, vanwege het benodigde schuld daarvoor, wordt zij nu bedreigt het bovenstaande bij executie te moeten verkopen. Zij verzoek daarom deze vrijwillig te mogen verkopen.

Dit verzoek wordt toegestaan te Deventer op 9 dec 1750 door Baron van Coeverden.

 

deel 67 - f136 [aangegeven als f36] - 15 feb 1751 - Coram Verw. Scholtus Joan Bannier.

Keurnoten de Heren captn. van Munnick en zoon lnt. Munnick.

Adriana Waterhams, wede. van wijlen Jacob Dwars, voor haar zelf en als moeder en wettige voogdesse van haar kinderen, ingevolge verrkegen consent authorisatie van de HoogWelGeb. Gestr. Heer baron van Coeverden op het request in dato 9 december 1750 verleend, is voornemens op heden ten overstaan van dit Gericht ingevolge gepubliceerde kerkenpspraken publiek aan de meestbiedende erfelijk te verkopen:

- 1. - een perceel land het Olthofs Weerdjen genaamd, naast aan de weerd van de Heer van Wittenstein ter ener en Gerrit Vervoorde, "soo bij den zelven ook gebruikt wordt".

- 2. - [de] katerste de Kleine Kroone genaamd, die door Engbert [-] meijerswijze wordt gebruikt, naast de Groote Kroone.

- 3. - een perceel bouwland den Vosseler genaamd, naast Krooneman en Dijkman.

- 4. - een perceel het Margriten Land geheten, ten dele bouw, ten dele weideland, tussen Kroneman, Dijkman en Meijbarg, alle 3 percelen in de buurschap Wegterholt gelegen.

Verder [is verschenen] de HWelGeb. Gestr. Heer baron van Hemert tot den Kritenberg.

- een erf en huis alhier staande aan de Lange Straete in het kerkdorp, dat door Gijsbert van Holten wordt bewoond.

Alsmede der weduwe van wijlen Alb. Grijpmoet een erf en huis hier in het kerkdorp aan de Lange Strate gelegem, dat door Garrit Broese wordt bewoond.

Alle onder dit Ed. Gericht gelegen. Dit met daarvan de raad en onraad, lusten en lasten, recht en gerechtigheid, ap- en dependentien, zo en in dier voegen deen door de verkopers in eigendom wordt bezeten.

De verkoop zal geschieden in guldens van 21 stuivers.

- Eerste perceel: 't Olthofs weerdjen. Ingezet door Willem Dwars op 850 gulden. Dezelfde heeft 10 maal gehoogd (50 gulden) en A. van Campen 5 maal (25 gulden). Bij brandende kaars heeft Gerrit Vervoord 5 maal gehoogd (25 gulden). Hij is koper gebleven voor 850 gulden bij het uitgaan van de kaars. Borgen zijn Gerrit Jan Hunink en Hendrick Kroneman.

- Tweede perceel: de caterstede de Kleine Kroone. Door de Verw. Scholtus [mij] ingezet op 250 gulden, 10 maal gehoogd (50 gulden), A. v. Campen 15 maa; (150 gulden). Deze is met het uitgaan van de kaars koper gebleven op 450 gulden. Borgen zijn Jr. Arn. van der Marsche en Willem Dwars.

- Derde perceel: de Vosseler, zijnde bouwland, ingezet door Harmannus Kroneman op 370 gulden, 6 maal gehoogd (30 gulden), en A. van Campen 30 maal gehoogd (150 gulden). Bij brandende kaars heeft A. van Campen 2 maal gehoogd (10 gulden). Bij het uitgaan van de kaars is Andr. van Campen qqa. koper gebleven op 560 gulden. Borgen als voren.

- Vierde perceel: Het Margriten land, ten dele weideland, ingeset door Harmannus Kroneman op 1040 gulden, 12 maal gehoogd (60 gulden), A. van Campen heeft 10 maal gehoogd (50 gulden), Jan Dijkman 10 maal (50 gulden) en Harmannus Kroneman nog 10 maal (50 gulden). Dat is samen 1250 gulden.

Bij brandende kaars heeft gehoogd Alb. Dijkman 10 maal (50 gulden), Jan Horsman 5 maal (25 gulden), A. v. Campen 5 maal (25 gulden), Croneman 10 maal (50 gulden), A. v. Campen 2 maal (10 gulden), en Croneman 1 maal (5 gulden). Met 1415 gulden is Harmannus Krooneman koper gebleven bij het uitgaan van de kaars. Borgen zijn Jr. Arn. van der Marsche en Gerrit Jan Hunink.

 

deel 14 - f102 - Deventer, 15 jun 1751 - Ontvangen is een handschrift, getekend door A. van Caempen en G. Kalvers, vrouw van Campen, opgesteld te Deventer d.d. 4 jun 1751.

Verzocht wordt aan de Verwalter Scholtus tot Wijhe ten prothocolle te doen roieren een hypotheek van 1800 gulden en een hypotheek van 900 gulden, ten laste van hun broer wijlen Jacob Dwars en Adriana Waterham, eheluiden, gelegd op hun caterstede de Kleine Kroone, het Margritenland, den Vosseler en Olthofs Weerden; dit om deze zonder bezwaar te kunnen en mogen transporteren aan de kopers; dit met voorbehoud van een schuldje ten personele, zijnde interest op de boedel van hun voornoemde zwager.

 

deel 14 - f105 - 19 jun 1751 - Joan Bannier, Verwalter Scholtus.

Keurnoten Goosen Sonnenberg en Hendrica Grijpmoet.

Verschenen is Adriana Waterhams, weduwe van Jacob Dwars, voor haar zelf en als moeder en wettige voogdesse over haar kinderen (met authorisatie van de HoogWelGeb. Gestr. Heer Verw. Landdrost van Zallant, met het request geprothocolleerd d.d. 9 dec 1750 op f109), geassisteerd door Jan Huinink als haar momber. Zij cedeert en transporteert aan Andries van Campen en Geesjen Dwars, eheluiden, hun caterstede de Kleine Kroone, gelegen in de buurtschap Wegterholt naast de Groote Kroone.

 

deel 14 - f128 - 14 okt 1751 - Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verwalter Scholtus te Wijhe.

Keurnoten Gerrit Jan Sonnenberg en Willem Hendriks op Wengelo.

Verschenen is Andries van Campen, voor zich zelf en voor zijn vrouw Geesjen Cornelis Dwars (volgens procuratie voor Burgemeesters, Schepenen en Raden te Deventer d.d. 12 okt 1751). Hij verkrijgt voor zich zelf en voor de weduwe van Campen een hypotheek van 1200 Caroli gulden van de Hr. Henrik Gerhard Jordens, Burgemeester van de stad Deventer, en zijn vrouw Agatha Aleijda van Munster. De rente is 4 procent en de 1e verschijndag 12 okt 1752, te betalen binnen Deventer in zilveren Hollands geld. Onderpand zijn hun percelen land, zijnde de caterstede de Kleine Kroone, 3 1/2 morgen Smalle Slag, 3 morgen land het Lange Slag, Schepers Campien en het halve Rikmansland, allen gelegen in Wegterholt, uitgezonderd het Lange Slag, dat is gesproten uit het erve Rietbarg [Rietberg] in de buurtschap Tongeren.

 

Kantlijn hierbij: 17 apr 1760 - Bannier, Verw. Scholtus.

Keurnoten Herm. Croneman en Jan Kattenwinkel.

Dr. A.H. Besier vertoont de originele hypothecaire akte, met daarop geschreven, dat het kapitaal met de rente op 1 apr 1760 door Dr. B.H. Besier en Dr. A. Marienburg, voor rekening van de weduwe van Campen, is voldaan aan Hend. Gerh. Jordens. De akte wordt geroieerd.

 

deel 15 - f65v - 22 dec 1758 - Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verw. Scholtus van Wijhe.

Keurnoten Jan Alberts Boerelman en Harmannus Kelderman.

Verschenen is Engelbert Dorp, als gevolmachtigde van Andries van Campen en Geesjen Cornelis Dwars, eheluiden (volgens procuratie voor Burgemeesters en Schepenen van de stad Deventer d.d. 21 dec 1758). Hij heeft een hypotheek van 1200 Caroli gulden verkregen van de Hr. Burgemeester Hendrik Gerhard Jordens en zijn vrouw Agatha Aleida van Munster. De 1e verschijndag is heden over een jaar, en er moet voldaan worden binnen Deventer. Indien binnen 6 weken na de verschijndag betaald wordt, is de rente 4 procent, anders is deze 4 1/2 procent. Onderpand zijn de allodiale tiende-vrije goederen, gelegen in de buurtschappen Wegterholt en Tongeren, zijnde 4 morgen Duivelaers, de caterstede de Kleine Kroone, 3 1/2 morgen Smalle Slag, 3 morgen het Lange Slag, het Scheperscampjen en het halve Kokmans Land. Dit zoals deze door comparants principaal in eigendom worden bezeten, en aan de rentheffer reeds verbonden zijn per akte d.d. 4 okt 1751.

 

deel 15 - f84 - 12 jul 1759 - Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verw. Scholtus van Wijhe.

Keurnoten Jan Kattenwinkel en Hermannus Kroneman.

Verschenen is Engelbert Dorp, omroeper van de stad Deventer, als gevolmachtigde van Geesjen Cornelis Dwars, weduwe van Andries van Campen (volgens procuratie voor Burgemeesters en Raden van de stad Deventer d.d. 11 jul 1759). Hij verklaart dat zijn principalinne 1900 Caroli gulden schuldig is aan de advocaat Arnold Marrienburg, gevestigd binnen Deventer, wegens voor haar aan zijn Ed. zuster, de weduwe G.A. Marrienburgs, weduwe van de advocaat Jan Remink, betaalde 3 kapitalen ter grootte van eveneens 1900 Caroli gulden (hiervoor worden dan 3 obligaties opgesteld). De rente hierover wordt 4 procent en de 1e verschijndag is 17 jul 1760. Onderpand zijn hun caterstede de Kleine Kroone, 3 1/2 morgen het Smalle Slag, 3 morgen land het Lange Slag, één morgen , het Schippers Campie genaamd, en 2 morgen land het Kokmans, allen gelegen in de buurtschap Wegterholt. Dit zoals comparants principalinne, als erfgenaam van haar overleden man Andries van Campen, thans in eigendom bezit.

 

Kantlijn f84: - zie f108v - Behalve 2 morgen Cokmans Land zijn de overige percelen van dit verband ontslagen.

 

25 september 1759

Hermannus Kroneman angegeven, dat van de weduwe van Andries van Campen indeeze maand heeft aangekogt:

De caterstede de kleine croone gelegen in de buurschap Wegterhold voor drie hondert en zeventig gulden f 370 - -

En vier Morgen Groenland, de Duivelers genaamt, gelegen in de buurschap Tongeren voor achtien hondert en twaalf guldens en tien stuivers f 1812 10 -

 

deel 15 - f108v - Deventer, 16 apr 1760 - Volmacht voor Burgemeesters, Schepenen en Raden van de stad Deventer.

Gecompareerd is de advocaat Arnold Marrienburg, die volmochtig maakt de advocaat B.H. Besier, om uit naam van hem comparant te verschijnen voor het Scholtengericht van Wijhe. Dit om 3 morgen bouwland, het lange Slag, met een 1/2 morgen weideland, het Schippers Campjen, gelegen in de buurtschap Tongeren, zoals door Willem Voomberg van de weduwe van Campen is aangekocht, voorts de caterstede de Kleine Croone, gelegen in de buurtschap Wegterholt, zoals door Harmannus Jansen Croneman van voornoemde weduwe van Campen ook is aangekocht, en tenslotte de 3 1/2 morgen hooi- of weideland, het Smalle Slag geheten, gelegen in de buurtschap Wegterholt, zoals door de advocaat Will. Hend. Wicherlinck van de genoemde weduwe van Campen is aangekocht, van zijn verband, zoals hij constituant bij akte van bekende schuld in dato 4 sep 1759 daarop heeft verkregen, te mogen ontslaan. Verbonden blijft echter door voornoemde akte 2 morgen hooi- of weideland, Kokmansland genaamd, gelegen in de buurtschap Wegterholt, dat eveneens aan hem constituant door de weduwe van Campen is verbonden.

 

deel 15 - f109v - In de margine stond: 17 apr 1760 - Joan Bannier, Verw. Scholtus.

Keurnoten Harm Croneman en Jan Kattenwinkel.

Exhibitum judicio coram me.

 

deel 15 - f111 - 17 apr 1760 - Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verw. Scholtus van Wijhe.

Keurnoten Jan Kattenwinkel en Jan Streunk.

Gecompareerd is de advocaat B.H. Besier, gevolmachtigde van Geesjen Cornelissen Dwars, weduwe van Andries van Campen (volgens procuratie voor Burgemeesters, Schepenen en Raden van de stad Deventer d.d. 15 apr 1760). Voor een somma van penningen cedeert en transporteert hij aan de Heer advocaat Will. Hendr. Wicherlink en diens vrouw [niet genoemd] zijn principalinne's caterstede, de Kleine Kroone genaamd, met huis, hof, boomgaard en onderhorige landerijen, gelegen in de buurtschap Wegterholt, zijnde vrij en allodiaal.

 

deel 15 - f136v - 17 feb 1761 - Verw. Scholtus Bannier.

Keurnoten Ass. Bannier en Derk Jacobs.

Verschenen is Klaas Hendriks op den Beld, die verklaart zich voor zijn broer Jannes op de Kleine Croone te verbinden als borg voor diens schuld aan zijn landvrouw, de weduwe van Andries van Campen. Dit zoals hij als meijer betaald moet hebben tegen St. Jacob aanstaande.

 

deel 15 - f159 - 9 aug 1761 - Verwalter Scholtus Bannier.

Keurnoten Ass. Bannier en Derk Hammink.

Gecompareerd zijn Klaas Hendrix en Lammert Vrijleman, beiden wonende onder Raalte, die verklaren zich in te laten als borgen voor de pacht, die Harm Croneman toekomt van zijn gewezen meijer Jannes op de Kleine Kroone, alsmede voor de landsmiddelen, die dezelfde verschuldigd is te betalen in het kerspel Wijhe.

 

Hoofdgeld Wijhe 1765:

Persoonen en Huisgesinnen Welke Werkelijk betaalen of kunnen en moeten betaalen.

 

Albert Meijbarg 6 persoonen

Hermannus Krooneman 6

Berent op de Kleine Kroone 2

Michiel Marsman 4

 

deel 71 - Linae 11 aug 1766Keurnoten Hendr. op het Slot en W. Hendr. van Wengelo.

Bannier, Verw. Scholtus.

Bij executie van landsmiddelen verkocht op de Kleine Kroone van de meijer Berent [-]. Opbrengst 51 gulden, 2 stuiver en 8 penningen.

 

Begraafboek Wijhe 17 dec 1767

Jan Egberts van de Kleine Kroone. In het graf van Meijberg, de boer in het Broek, het graf is de tweede venster aen de sid van Dwars sin huis de twede groeve.

 

Hoofdgeld Wijhe 1767:

 

Hoofdgeld Wijhe 1767: f188 / (22) –

Vermogene:

 

Arent op Kleine Krone 1

zijn vrouw 1

----- 2

 

deel 16 - f237 - 28 jun 1772 - Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verwalter Scholtus van Wijhe.

Keurnoten Derk Hammink en Jannes Westenberg.

Harmannus Croneman en Cornelia Hendriks, eheluiden, wonende op de Grote Krone, zij wordt hierbij geassisteerd door Hendrik Alberts als hun momber, maken een testament.

Zij verklaren tot hun enigste en universele erfgenamen te benoemen hun beide kinderen (Jannes en Willemina), en bij vooroverlijden hun kind(eren) in plaats van hun ouders.

Over hun gerede goederen willen zij bij hun leven een verdeling maken, welke na hun dood zal worden genoten.

Hun zoon Jannes krijgt de plaats het Ende, alsmede 10 morgen land, die de meijer mede gebruikt, gelegen in het schoutambt Dalfsen, 6 morgen groenland, de Muddermate genaamd onder Swolle, 6 morgen groenland in het Suijthemer Broek, 3 morgen bouw- en groenland, de Weert genaamd, gelegen in de Delle in het schoutambt Heino, de tienden in 't IJssels en Klein Alerdink. Hij krijgt ook deze groenlanden, gelegen in het kerspel Wijhe, zijnde 4 morgen Duivelers, 2 morgen de Halve Vijverse Maete, 2/3 parten in de Voorste Wolfshoeve en 1 morgen de Agterste Wolfshoeve.

Hun dochter Willemina, getrouwd met Jannes Horstman, krijgt de plaats de Groote en de Kleine Kroone, verder 't Magrieten Land, de Vosseler, 3 morgen het Rikkenland, 3 morgen het Raamslag en 1 morgen Peerdeland uit de Duite, allen gelegen in het schoutambt Wijhe. Zij krijgt ook 2 1/2 morgen in de Petterhorst, 1 1/2 morgen in het Knobbenland, beiden gelegen in het schoutambt Heino, 2 morgen bouwland te Herkelo gelegen, ongeveer 1 morgen de Russchenweide, gelegen onder Heino, en het aandeel van de testateuren in de plaats Rickeveld, gelegen onder Dalfsen.

Indien één van de kinderen bezwaar maakt, dan krijgt deze de blote legitieme portie.

 

(Onder)trouw Gericht Heino RBSO 269 : 1796-09-09

Berent, Zoon van Jan ... en Janna ... , geboren op de Kleine Kroone onder Wijhe, thans wonende in Broekland onder Raalte, en Mechteld Berents, Weduw van Derk Arents op den Bomhoff onder Heino - Zijn alhier ten Huwelijk aangetekent en volgens Attestatie den 25 dezer alhier in de Kerk getrouwt .

 

Vuurstedengeldregister 1751 - 22 okt 1798 - m.b.t. de Kleine Krone:

Den 22 Oct. 1798 ingevolge publicatie 11 Aug. 1797 afgeschreven .

 

(Onder)trouw Gericht Wijhe: f228 - 6 nov 1807 - Coram Verw. Scholtus. Keurnoten G.F. Dwars en G. Kruisweg.

Hendriks van de Kleine Kroone J.M., geboren en wonende onder Wijhe, zoon van Jans Jonkman en Janna Berends, en Janna Willems J.D., geboren en wonende onder Wijhe, dochter van Willem Gerrits en Zwaane Pelmans.

- Volgens attest te Wijhe d.d. 25 nov 1807 van W.L. van Warmelo, predikant te Wijhe, zijn de bovenstaande personen op 22 nov l.l. in de echtelijke staat bevestigd in de kerk.

 

Home | E-mail