Parenteel van Riowrd JARICHSMA

 laatste wijziging zondag 23 februari 2014


I.1    Riowrd JARICHSMA, In 1390: "Gretman in Dongeradele", geboren ca 1350. Het is niet duidelijk waar hij in 1390 als Grietman woonde, want als woonplaats werd genoemd Jarichsma. Dat zou zowel in Holwerd als in Metslawier kunnen zijn.
Kind:
   1.  Jarich Roiwrd JARIXMA (zie II.1).

II.1    Jarich Roiwrd JARIXMA, geboren ca 1394. In 1417, op de woensdag na Paasmorgen, meldt Jarich Jarixsma, inwoner van Metslawier, het overlijden van Auke Sywertsma. In dat zelfde jaar verklaart hij te Metslawier dat Alyka Roorda van Genum goederen verkocht had om Auke Sjoerdsma te Lekkum uit de ban te bevrijden
In 1422 wordt hij genoemd onder de Vetkoper hoofdelingen die het verbond met Focke Ukena zegelden. Voor 1437 verkocht hij land te Betterwird aan Thyepka te Betterwird, die het vervolgens schonk aan het klooster Klaarkamp. Kind:
   1.  Offa JARICHSMA (zie III.1).

III.1    Offa JARICHSMA, geboren ca 1425. Een akte betreffende jaarmarkten werd in 1452 mede bezegeld door Offa Jurgijsma. Omdat Lijef Iarsma in 1453 Binnert Haygha op Hania voor zich laat zegelen, woonde Offa waarschijnlijk in Holwerd.
Gehuwd met Doedt Sickes van SJOERDA, geboren ca 1415, overleden 1480. Zij zou de weduwe zijn van een Jaersma en moeder van Taecke Jaersma (Zie GJB 1999-209) Uit dit huwelijk:
   1.  Taecke Offa (Taco) van JAERSMA (zie IV.1).
   2.  Tjalling JARICHSMA (zie IV.3).

IV.1    Taecke Offa (Taco) van JAERSMA, Edelman te Holwerd, geboren ca 1450, overleden na 1511. Leefde en woonde in 1490 op Jaersmastate - oudtijds Jarichsmastate - te Holwerd.
In 1491 sluit Taecke Jaersma zich aan bij het verbond met Groningen. Wordt in 1505 als Taecke Jarichsma (Jaersma) te Holwerd genoemd in het register van edelen Dongeradeel. In het boek "Oudheden en Gestichten van Vriesland (Tusschen 't Vlie en de Lawers) 1723, staat Taco Jarichsma als: "één van de Edelinghen in dat Dongeradeel, of und weder zijden ter Paessen".
In 1511 was hij eigenaar en gebruiker van Jaarsma te Holwerd met 44 pondemaat binnendijks en 8 pondemaat buitendijks land.
Register van de Aanbreng Westdongeradeel 83 ggld. Gehuwd met NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Syoerdt Taekes (Sieurt, Siverd) van JAERSMA ("de oude") (zie V.1).
   2.  Ritscke (Richardus) Taekes van JAERSMA (zie V.3).
   3.  Margarete van JAERSMA, Non, geboren ca 1498, overleden na 1539. Verbleef in het klooster Sion.

V.1    Syoerdt Taekes (Sieurt, Siverd) van JAERSMA ("de oude"), Grietman van West-Dongeradeel in 1543, geboren ca 1480, overleden op 01-02-1561 te Holwerd, begraven te Holwerd, kerk. Koopt in 1526 de bezittingen van Lywe Hoijtsmae te Hantum (Koopbrief 2054 Archief Familie van Sminia), die Siuerdt vrouw Popck zijn nicht noemde.
Wordt in de quaclappen van het Hof van Friesland in 1528 en 1555 genoemd.
De naam van Sjoert staat op de luidklok van Hantum uit 1530 waaruit blijkt dat hij daar (enige tijd) woonde.
Gehuwd voor de kerk ca 1505 met Popck Tjallingsdr (Froeck) van HOYTSMA, geboren ca 1480 te Hantum, overleden op 06-05-1536 te Holwerd. Als eerste begraven in het familiegraf van Jaersma te Holwerd. Een Popck Tjallinga, nicht van Lieuwe Hoitsma, was in 1526 woonachtig in Hantum, dochter van Tjalling van HOYTSMA en Richolt TJALLINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltze Sjoerdts (Aeltyen, Eltzie) van JAERSMA (zie VI.1).
   2.  Eelcke Sjoerdts van JAERSMA (zie VI.4).
   3.  Romcke Sieurts (Rinck) JAERSMA (zie VI.6).
   4.  Richolt Sjoerdtsdr (Rixt) van JAERSMA (zie VI.8).
   5.  Teth Sjoerdts van JAERSMA, overleden na 1557.

VI.1    Aeltze Sjoerdts (Aeltyen, Eltzie) van JAERSMA, geboren ca 1506, overleden op 13-05-1574 te Holwerd, gecremeerd te Holwerd, begraven te Holwerd. Consent van het Hof van Friesland voor de koop van 9 pondematen land te Holwerd door Eltze Jaersma van Auck Sickenga (8575hs) 1558.
Na het aftreden van zijn zwager Saeke van Rinia als grietman van West Dongeradeel treft hij samen met Syurd Aesgama op 01-06-1560 een regeling over de grieternij, waarbij de Jaersma's en de Rinia's in ruil voor de afstand van de grieternij ondermeer gebruiksrecht Bongavenne verkregen.
Aalck Jaersma te Holwert wordt genoemd als één van de gildebroeders die aanwezig is op een bijeenkomst op 05-09-1552 of 1555 van het Ritske Boelema Gasthuis te Leeuwarden. De bijeenkomst wordt gehouden ten huize van Joachim Outers.
De abt van Dokkum geeft verslag van een samenkomst in het klooster St.Bonifatius te Dokkum omstreeks 11-11-1552, waar een geschil tussen Taede Pierz, kloostermeier, en Sye Zydz over de ruil van 1 zate te Berch bij Dukkum tegen 1 zate van Eeltzie Jaersma te Foudgum wordt opgelost.
Consent van het Hof van Friesland (1558) voor de koop van 9 pondematen land te Holwerd door Eltze Jaersma van Auck Sickenga.
Op 1 juni 1560 gaat Jonker Jan Bonga een accoord aan met Eltzie Jaersma en Syurd Aesgama over zijn benoeming van grietman van West-Dongeradeel (vlgs. Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek). Daarbij de Jaersma's en Rinia's in ruil voor hun afstand van de grieternij ondermeer gebruiksrecht in Bongafenne verkregen. Bonga lag direct ten zuiden van Holwerd.
Gehuwd (1) met Rixt Feyesdr van ROORDA, geboren ca 1510 te Genum, overleden op 18-05-1585, begraven te Holwerd, kerk. Zij schenken in 1535 een doopvont aan de kerk van Genum (Ferwerderadeel). Ouders volgens grafschrift. Dochter van Feye van ROORDA en Rixt van HANIA.
Gehuwd (2) met IJdt / Yda van HANIA, geboren ca 1520 te Holwerd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Fredericus (Feye) Aeltzes van JAERSMA, advocaat Hof, geboren ca 1535 te Dokkum (Frisius), overleden ca 1583, gesneuveld? Studeerde aan de universiteit van Löwen (D), immatriculatie: 31-07-1565.
   2.  Rixt Aeltzes van JAERSMA (zie VII.3).
   3.  Sipcke Aeltzes van JAERSMA ("de oude") (zie VII.4).
   4.  Teacke Aeltzes van JAERSMA, ongehuwd. Zou in de oorlog omgekomen zijn.

VII.3    Rixt Aeltzes van JAERSMA, geboren ca 1540, overleden op 15-01-1580 te Holwerd, gecremeerd te Holwerd.
Gehuwd met Dirck Jansen. Hij woonde op Monnickhuis te Holwerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aeltze Dircks van JAARSMA, geboren ca 1564, overleden na 1612, woont op 02-12-1612 binnen Leeuwarden. Is vlgs uitspraak van het Hof van Friesland dd 2 dec.1612, samen met Rixt zijn zuster, voor de helft eigenaar van de zate Klein Dotinga (5 min Z.van Marssum) De andere helft is eigendom van Jeltse Baard binnen Leeuwarden Gehuwd met Luts Gabbesdr HOBBEMA.
   2.  Elske Dircksdr JAERSMA, geboren ca 1570, overleden voor 1619.
Gehuwd met Jr Henrick van FILSTEREN, edelman van 't Groffgeschut. Hypotheekboeken Leeuwarden (gg015-20), akte dd 02-12-1619: Gerben Gerbensz, backer en Reinu Meinerts, echtelieden binnen Leeuwarden. 1619 Novembris 13. Schuldvordering (f 114,-) tersaecke vercochte en geleverde broden, te vorderen van Jr Henrick van Filsteren, edelman van't Groffgeschut en als geauthoriseerde curator over zijn vijff onmondige kinderen bij Elske Dirxdr Jaersma nagelaten en Lutske Doornebosch, echtelieden binnen Leeuwarden.
   3.  Rixt Dircks JAARSMA (zie VIII.6).

VIII.6    Rixt Dircks JAARSMA, geboren ca 1575 te Holwerd, overleden voor 1612 te Holwerd.
Ondertrouwd 1605 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 24-05-1605 te Leeuwarden (Hervormd) met Aucke Jans, wonen op 02-12-1612 te Holwert. Zij zijn vlgs uitspraak van het Hof van Friesland dd 2 dec.1612, samen met Rixt haar broer Aeltze Dirks Jaarsma, voor de helft eigenaar van de zate Klein Dotinga. De andere helft is eigendom van Jeltse Baard binnen Leeuwarden Uit dit huwelijk:
   1.  Griet Auckes, gedoopt (Hervormd) op 13-05-1610 te Leeuwarden.
   2.  Dirck Auckes JAERSMA (zie IX.2).
   3.  Hidt Auckes. Zij spant in 1666 een zaak aan bij het Hof van Friesland over de nalatenschap van Sipcke Jaersma in 1661.

IX.2    Dirck Auckes JAERSMA, geboren te Holwerd, overleden voor 1698. Uit het Stemcohier van 1698 blijkt dat Dirck Aukes eigenaar moet zijn geweest van de landgoederen Jarle (te Foudgum, Westdongeradeel, stem nr 3, 1 stem; gebruiker Jarich Scheltes), Aesgema (eveneens te Foudgum, stem nr 4, 1 stem; gebruiker Douwe Ypes), Klein Jaarsma (te Holwerd, stem nr 11, 1 stem; gebruiker Sjoerd Jackles) en Medwirt (ook te Holwerd, stem nr. 12, 1 stem; gebruiker Minne Sakes), want zijn kinderen Aucke, Jacob, Rixt en kleindochter Hittie (dochter van Marike) zijn ieder voor ¼ deel eigenaar van elk van deze landgoederen. Kinderen:
   1.  Marike Dirks JAARSMA (zie X.2).
   2.  Jacob Dirksz JAERSMA (zie X.3).
   3.  Aucke Dirx JAERSMA, geboren ca 16xx te Holwerd. In het Friese Stemkohier 1698 van is vermeld dat Aucke Dirxs te Holwerd voor ¼ eigenaar, tevens curator, is van van de landgoederen Klein Jaarsma te Holwerd, Medwirt te Holwerd, Jarle te Foudgum en Aesgema te Foudgum.
Gehuwd voor de kerk op 26-04-1705 te Holwerd (Hervormd) met Jisk Tijssen, geboren ca 1684 te Holwerd.
   4.  Rixt Dirxs JAERSMA, overleden voor 1698. In het Friese Stemkohier 1698 van is vermeld dat de nagelaten kinderen van Rixt Dirxs voor ¼ eigenaar zijn van van het goed Klein Jaarsma te Holwerd Medwirt te Holwerd, Jarle te Foudgum en Aesgema te Foudgum.

X.2    Marike Dirks JAARSMA, geboren ca 1635 te Holwerd, overleden voor 1675 te Holwerd.
Gehuwd voor de kerk op 29-01-1669 te Holwerd met Wessel Dirks, Bakker, geboren te Kollum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Wessels, gedoopt op 01-01-1670 te Holwerd, overleden voor 1671 te Holwerd.
   2.  Cornelis Wessels, gedoopt op 26-04-1671 te Holwerd.
   3.  Hidtie Wessels (zie XI.4).

XI.4    Hidtie Wessels, gedoopt op 27-08-1673 te Holwerd, in het Friese Stemkohier 1698 van is vermeld dat Hittie Wessels voor ¼ eigenaar is van van de landgoederen Klein Jaarsma te Holwerd, Medwirt te Holwerd, Jarle te Foudgum en Aesgema te Foudgum.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-04-1694 te Holwerd met Willem Klaesen, geboren te Holwerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maijke Willems, gedoopt op 13-10-1695 te Holwerd.

X.3    Jacob Dirksz JAERSMA, geboren ca 1640 te Holwerd, overleden op 28-05-1717 te Amsterdam, volgens het begraafboek overleden op Vrijdag 28 Meij 1717 : Jacob Jaarsma, schoonvader van Pieter Boeckweijt op de Egelantiersgragt voorbij de eerste brug dwarstraat Baarle 16 rood Uit documenten van de Vereenigde Oostindische Compagnie blijkt dat ene Jacob Dirckse Jaersmaa schipper is van het retourschip Azia. Gezien de datum van dit document, 21 Junij 1683, de woonplaats van Jacob: Amsterdam en een zoon die Dirck heet, is het zo goed als zeker dat om deze Jacob Jaersma gaat. Ook het volgende wijst daar op: in het Friese Stemkohier 1698 van is vermeld dat Jacob Dirxs te Amsterdam voor ¼ eigenaar is van van de landgoeder Klein Jaarsma te Holwerd, Medwirt te Holwerd, Jarle te Foudgum en Aesgema te Foudgum.
Samen met zijn vrouw is hij getuige bij de doop van Jannetje Wake, dochter van Joris Wake en Cornelia Lette, op 04-01-1705 in de Noorderkerk te Amsterdam.
Hij is samen met Christina Bockwijt (zijn getrouwde dochter) getuige bij de doop van Anthonij Wagemans, zoon van Frans Wagemans en Neeltje Kuijpers, op 18-06-1706 in de Westerkerk te Amsterdam.
Gehuwd voor de kerk op 30-08-1663 te Holwerd (getuige(n): Trouwregister Holwerd). Derde proclamatie op 30 augustus 1663 in Holwerd. Met attestatie naarAmsterdam met Magdalena (Magdaleentie) BROUWERS, geboren ca 1640 te Amsterdam. Zijn getuigen bij de doop van Jannetje Wake (04-01-1705 te Amsterdam) en Jacob Boekweijt (16-03-1707) te Amsterdam. Moeder van de dopeling is Christina Jaersma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis JAERSMA, gedoopt (Hervormd) op 26-07-1669 te Amsterdam. Westerkerk. Overleden 1669 te Amsterdam.
   2.  Cornelis JAERSMA, gedoopt (Hervormd) op 04-06-1670 te Amsterdam. Noorderkerk.
   3.  Heijltje JAERSMA, gedoopt (Hervormd) op 18-08-1671 te Amsterdam. Nieuwekerk. Familienaam vader Jaarsmor.
   4.  Christina (Catharina ?) JAERSMA (zie XI.9).
   5.  Jacobis JAERSMA, gedoopt (Hervormd) op 16-05-1677 te Amsterdam. Noorderkerk. Getuige bij de doop van zijn nichtje Cornelia Boekweijt op 06-02-1704 te Amsterdam.
   6.  Dirck JAERSMA, gedoopt (Hervormd) op 04-04-1685 te Amsterdam. Noorderkerk.

XI.9    Christina (Catharina ?) JAERSMA, gedoopt (Hervormd) op 29-02-1676 te Amsterdam. Noorderkerk, begraven op 03-11-1739 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, in het begraafboek wordt zij als Catharina vermeld en woonde toen "op 't water over de Papebrug". Samen met Jacob Jaarsma (haar vader) is zij getuige bij de doop van Anthonij Wagemakers, zoon van Frans Wagemakers en Neeltje Kuijpers, op 18-06-1706 in de Westerkerk te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-04-1703 te Amsterdam met Pieter BOECKWEIJT. Zij zijn getuigen bij de doop van Cornelia Schrijver(02-08-1716) en Christina Schrijver (26-04-1719) in Amsterdam..
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia BOEKWEIJT, gedoopt (Hervormd) op 06-02-1704 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Jaarsma en Elisbeth Boekweijt). Nieuwe Kerk, ds Lambertus Zegers, begraven 08-04-1710 te Amsterdam.
   2.  Jacob BOEKWEIJT, gedoopt (Hervormd) op 16-03-1707 te Amsterdam (getuige(n): Jacob Jaarsma en Magdalena Brouwers (grootouders)). Noorderkerk, ds Johannes van Staveren.

VII.4    Sipcke Aeltzes van JAERSMA ("de oude"), rekenmeester, geboren 1553, overleden op 27-04-1628 te Holwerd. In 1580 is Sipcke armenvoogd en administreert hij de opkomsten van Holwerd

Moet in 1587 een huis ontruimen dat aan Adriaen Willems wordt toegewezen, (Archief Hof van Friesland, quaclappen, toeg. 14 invnr 16072 bld 173)

Archieven gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795,
inv.nr. 207 f 124-130v: Ondertekent te Leeuwarden op 24-07-1588 "Ordonantie ende instructie daernae President ende Provintiaelen Raedt in 't bedienen van den justitie sich sullen hebben te reguleren", namens de vergadering der gecommiteerde van het Minder getall.

Wordt benoemd door de Saten van Friesland als Gecommitteerde, namens Oostergo, van de Provinciale Rekenkamer van Friesland met ingang van 13-07-1588. Op 28-05-1595 wordt hij opnieuw in deze functie benoemd.

Sipcke van Jaersma is genoemd in 1592-1595 in het Pensiën 1592-1646, Betalingen aan kloosterlingen, geleerden en ambachtslieden. Zo wordt hij vermeldt:
"18. Jetske Sipke dr, gewezen conventuaal (=geestelijke) van Gernaerdt (= een klooster). zie Sipcke van Jaersma.
18. Sipcke van Jaersma voor de weesen van Jetske Sipcke dr."

In Betalingen 1592-1631 van het Archief van de Staten van Friesland: "Is Sipcke Jaersama medereeckenmr. gepasseerd 7£ voor twee dagen vacatien zijnes diensten."

Woonde 15-08-1607 met vrouw en zoon Aelse te Holwerd. Testeerde 01-02-1620.

Volgens de Hypotheekboeken Stadsarchief Leeuwarden:
Akte gg022-193 dd 13-06-1627, heeft Sipcke van Jaersma, binnen Leeuwarden, op 23-09-1614 aan Arent Frans Wables (ondertekeneing Aert Wablesz) en Taets Auckes, echtelieden binnen Leeuwarden een leening verstrekt van f. 300,-.
Akte gg023-184 dd 26-06-1628: Wijlen Arent Frans Wabbesz, in leven echtgenoot van Taets Auckesdr. 1628 Junij 21. Schuldbekentenis (f 150,--) tersaecke verschuldigde verschotene gelden, verschuldigd aan de erffgenamen van wijlen Sipcke van Jaersma.
Gehuwd voor 1586 met Jonkvrouw Maria van URSENE, overleden op 12-11-1613 te Holwerd, begraven te Holwerd, kerk. Zij is een telg van het geslacht van Ursene, de oudste bewoners van het Kasteel Drietoren (gelegen in Londerzeel, in Brabants Vlaanderen). De oorspronkelijk naam Ursene is Asschrijhane en wordt voor het eerst vermeld in de handschriften over de Grimbergse Oorlog (1142-1159). Het feodaal goed was oorspronkelijk onderhorig aan het Huis van Dendermonde (Graven van Vlaanderen). In 1608 kwam Engelbert van Doetinghem uit Deventer in het bezit van Drietoren.

In het Archief Hof van Friesland, quaclappen, wordt zij in 1587 genoemd als vrouw van Sipcke Jaersma. Dochter van Josse van URSENE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cyprianus Feye (Fedde`) van JAERSMA, geboren ca 1573 te Huizum, overleden op 04-11-1636 te Leeuwarden, begraven op 10-11-1636 te Holwerd. Is vanuit de Bontepapesteeg in Leeuwarden overgebracht naar Holwerd. Trouwregister Gerecht Leeuwarden: 10-02-1605 Cyprianus of Sipke Feye van
Jaersma, gewezen voormomber van Syuerdt Sibols.
Krijgt op 05-05-1595 van zijn grootvader Josse van Ursene het hoff te Drie Torens, gemeynlelyck genoempt 't hoff van Ursene oft van Asscherayen, met het huis aan het water, de boerderij en andere gebouwen, de meren, de terreinen, de weilanden, de velden, het bos en alles wat daarbij behoorde.
Zijn ouders ondersteunden deze schenking door op 04-12-1597 en 06-03-1602 via notaris Jan van Loon te Dokkum goederen in te brengen. De edele heer Melchior, alias Aelthze van Jaersma, verklaarde op 16-12-1607 voor Ritske van Ringue, grietman van Dongeradeel, in te stemmen met deze schenking.

Siviele Sententies 1611 Hof van Friesland; eerste zitting 31-01-1611 zaak 2: Fedde van Jaersma tot Holwerd recht hebbende door testament van Juffr. Saek van Burmania, CONTRA Tetcke van Douma (overleden 14-12-1620 begraven te Franeker) e.h. van Syds van Botnia (overleden 20-03-1615, begraven te Nijland, één van de vrienden van Douwe Jaarsma) ; ....... voor van den Sande Rd Ord. binnen een maand naastkomende.

Volgens de lijst van testamenten, donatiebrieven e.d. van het Hof Provinciaal [van Friesland] (band DDD1, toegang 14, invnr 16770) maakt hij een testament in 1623 (blz 576) en op 25 februari 1632 (blz 309/313)

Het klein consentboek van 1628, fol.214r, geeft een huis aan: "Antie Dircxdr. wonende binnen Sneeck" verkocht voor 320 ggl. op 28 november aan "Joncker [Sipcke] Feye van Jaarsma wonende binnen Leeuwerden seecvkere huysinge ofte woninge staende binnen Leewerden vs. in de Bontepapestraat vooraen in desselffde straet", dat "bij den Gemelten Jonckr Jaersma ende Jonckr Sipcke van Jaarsma, sijn vader, bewoont wordt ende mij denselffden Lucia Willems gewesene conveuale mijnenoverledene moye aenbeerfft".

Was een genodigde bij de begrafenis van Albert Ornia in 1636. Zijn naam werd geschreven als Jr. Ciprianus Feio van Jaersma. Hij woonde "bij de put" achter de Grote Kerk.
Gehuwd (1) 1605 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 10-02-1605 te Leeuwarden (Hervormd) met Saeck Gemmesdr (Saak) van BURMANIA, geboren ca 1545 te Holwerd, overleden op 17-07-1607 te Huysum, begraven op 23-07-1607 te Huizum, dochter van Gemme van BURMANIA en Jouck van HAERDA,.
Gehuwd (2) na 1606 met Cornelia Jarichsdr van TJEPNIA, geboren te Alkmaar, overleden op 09-10-1623. Maakt haar testament in 1623 (blz 576), dochter van Jarich van TJEPNIA en Machteld van TOL. Cornelia is sinds 19-05-1603 weduwe van Wijbrant Seerps van Aytta (geboren 1548 en overleden te Leeuwarden).
Geen nakomelingen.
   2.  Jonkheer Aeltze (Aelso, Eelse) Sipkesz van JAERSMA (zie VIII.10).

VIII.10    Jonkheer Aeltze (Aelso, Eelse) Sipkesz van JAERSMA, geboren 1583, overleden op 12-04-1620 te Holwerd, oud 37 jaar, begraven te Holwerd, grafschrift: zoon van Sipcke Jaarsma en Maria van Ursele. Testeerde 1619 te Holwerd.
Ondertrouwd op 18-04-1617 te Leeuwarden, gehuwd voor de kerk op 28-05-1617 te Leeuwarden (Hervormd) met Frouck Tietesdr van POPMA, geboren 1594 te Warrega, overleden op 04-07-1661 te Leeuwarden, begraven te Warga. Resideerde 04-07-1625 te Holwerd.
In 1640 was Signaeda eigendom en woonhuis van juffer Frouck van Popma (van Warga), weduwe van Aeltze Sipckesz Jaersma van Holwerd. Van 1511 tot 1623 was Signaeda een pachtboerderij.
In het huisarchief Coendersborg bevindt zich het Testament van Frouck Popma, weduwe Jaersma te Leeuwarden d.d. 04-07-1661. Het testament beschrijft o.a. een legaat van duizend gulden aan de armen van Wirdum en daarbij voor het onderhoud nog landerijen onder Wirdum. In het boek "Friese Hofjes", van P. Karstkarel en L. van der Laan, staat op pagina 1201: Het legaat werd gebruikt voor het bouwen van een gasthuis aan de Kleine Buren, aan de westoever van Wargaastervaart, en kwam in 1664 gereed.
Haar naam en die van haar man staan op de gedenksteen uit 1664 in de gevel van het weduwengasthuis te Warga. Dochter van Tiete (Titus) van POPMA en Anna van FEYTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sipcke (Sipko) van JAERSMA, geboren 1618, overleden 05-1661 te Leeuwarden. Begraven op 07-05-1661 te Warga, ongehuwd, Jonker.
Woonde (volgens het naamregister op de Leeuwarder begrafenissen waarbij de "rode wezen" de lijkstoet hadden gevolgd): "op de breede Nijestadt bij de Waegh (bij de Kruijsepiep om nae Warraga te brenghen).
Hij werd uit Leeuwarden met de wezen begraven en overgebracht naar Warga.
   2.  Maria (Mary, Marij) van JAERSMA, geboren 1620, overleden op 11-11-1645 te Holwerd, begraven te Holwerd, ongehuwd. Ze is verloofd met Pieter Johannes Nijs.
Samenwonend verloofd met Petrus (Pietter) NIJS, rekenmeester van Friesland (1643/44); Raadsheerschap: benoemd door de steden 10 maart 1649 loco zijn vader Johannes Nijs: comm. en beëdigd 12 maart 1649,, gedoopt (Gereformeerd) op 24-08-1617 te Leeuwarden, begraven op 24-09-1660 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd, zoon van Johannes NIJS en Aeltie Gerbrants GETSERDA.

VI.4    Eelcke Sjoerdts van JAERSMA, geboren ca 1518 te Holwerd, overleden voor 1585. Zou beneden zijn stand getrouwd zijn Kinderen:
   1.  Tyed Eelckes van JAERSMA, geboren ca 1565.
Gehuwd (1) ca 1585 met Harmen Rommerts, overleden ca 1600. In 1591 waren Harmen en Tiet de huurders van de sate Groot Alsert, Deze van ouds kloosterboerderij van het klooster Anjum onder Berlikum, lag op een terp. In 1511 huurde Syurdt tho Alsert 50 pondematen oudland en 11 pondematen nieuwland voor 28 goudguldens. Na het sluiten van de kloosters in 1580 werd deze boerderij eigendom van de Staten van Friesland.
Gehuwd (2) 1602 met Hotse Wybrens DOYEM. De boerderij waarop Tiet was blijven wonen, Groot Alsert, blijkt in 1591 84 pondematen groot te zijn. In 1639 wordt Groot Alsert dooe de Staten van Friesland verkocht aan de. Adrianus Hagius, burgemeester van Leeuwarden. Het huidige adres van Groot Alsert is Ingelumerdyk 6 te Beetgum.
   2.  Aucke Eelckes, 1585: Quaclappen van het Hof van Friesland, toegang 14, inv. nr. 16701, blad 182, staat dat Harmen Remmerts (de man van zijn zuster) voogd over hem is.

VI.6    Romcke Sieurts (Rinck) JAERSMA, geboren ca 1520, overleden op 15-11-1577 te Holwerd, begraven te Holwerd, kerk.
Gehuwd voor de kerk ca 1540 met Saecke Haringhs van RINIA, overleden op 02-10-1560 te Holwerd, begraven te Holwerd, kerk. Was vanaf 30-09-1543 grietman van West-Dongerdaeel.
In 1555 melding (Archief Hof van Friesland; quaclappen T14, inv 16691, bl 113) gehuwd met Rompke Sioerts Jaersma
Deed afstand van zijn betrekking op 01-06-1560 en overleed 4 maanden later. Hij woonde op de Jaersma-state te Holwerd. Zoon van Haring Doeckes van RINIA en Saeck Laesdr van OEDTSMA. Zij woonden op de Jaersma-State (zeker eigendom van Romck) te Holwerd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Popck Saeckes RINIA, geboren 1541. In "de Hedendaagsche Historie....." 24ste deel, uitgave 1786 staat dat zij in 1560 getrouwd zouden zijn, overleden op 26-12-1611. Begraven in de kerk van Oldeboorn.
Gehuwd met Feycke TETHMANS, geboren 1538 te Oldeboorn, overleden op 02-04-1601, begraven te `n de kerk van Oldeboorn. In 1578 was hij Grietman van Utingeradeel.
   2.  Saeck van RINIA, geboren ca 1548.
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1570 met Gale Wigles van HANIA.
Gehuwd (2) met Eylert Auckes van REYNALDA, Hoogleraar in Franeker(1578), geboren 1555 te Langweer, overleden op 27-10-1610 te Langweer, begraven te Langweer (kerk). Werd in 1591 grietman van Doniawerstal, 1604 Curator van de Franeker Academie.
   3.  Ritscke van RINGIA (zie VII.16).
   4.  Fedt (Fedke) van RINIA (zie VII.19).

VII.16    Ritscke van RINGIA, Grietman van West Donderadeel van 1586-1618, overleden op 26-02-1618 te Holwerd, begraven te Holwerd, kerk. Woonde op de Jaersma-state te Holwerd. In 1578 ondertekent hij mede het "Request aan Stadhouder Graaf Rennenberg" om toe te treden tot de unie van Utrecht. In 1607 is hij buitengewoon afgevaardigde in de Raad van State te 's-Gravenhage om te onderhandelen over de wapenstilstand met Spanje (gesloten in 1609 en durend tot 1621, het zogeheten 12-jarig bestand). In 1610 wordt hij lid van de Staten Generaal.

Volgens de Quaclappen (toegang 14, inv.nr 16700, blad 302) behartigt hij in 1583 de belangen van Ynts Jaersma, non in het klooster van Sion.

Maakt, samen met zijn vrouw, op 3 februari 1602 zijn testament ten huize van Johannes Saekema te Leeuwarden op.
Gehuwd met Rinskje Bottes van MOCKEMA, overleden op 19-10-1604 te Holwerd, begraven te Holwerd, kerk, dochter van Bote van MOCKEMA en Womck Sydsdr TJAERDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Romck van RINIA.
   2.  Saeck van RINIA.
   3.  Saecke van RINIA.

VII.19    Fedt (Fedke) van RINIA, overleden op 12-09-1624 te Holwerd. Woonde, als weduwe,in bij haar broer Ritske op de Jaersmastate te Holwerd.
Gehuwd met Sjoert Johans / Suffridus van SAECKEMA, notaris (vanaf 1572); werd in 1578 substituut grietman. Overleden 1581 te Oldenzaal. Overleden in ballingschap (Rooms-Katholiek en Spaansgezind). Zoon van Johannes van SAECKEMA. Beiden komen voor in de "Conscriptio Exulum" van 1584. Dat is een lijst van personen die in ballingschap gingen in verband met hun aanhang van de Roomse Kerk en de Spaanse Koning. Voor hun ballingschap woonden zij in Kollum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes van SAECKEMA (zie VIII.15).

VIII.15    Johannes van SAECKEMA, Curator van de Universiteit van Franeker, geboren op 07-11-1572 te Kollum, overleden op 23-12-1636 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd, begraven te Leeuwarden. Galileërkerk. Volgde de Latijnse school, het gymnasium, te Leeuwarden. Laat zich op 08-08-1588 als student rechten inschrijven aan de universiteit van Franeker. Hij woonde daar in het huis van Douwe Hoites (Stickenbuier). In 1599/95maakt hij een buitenlandse studiereis naar de universiteiten van Heidelberg,Bazel (hier promoveerde hij cum laude tot doctor un de rechten) en Geneve. Op 5-11-1595 laat hij zich te Leeuwarden inschrijven bij het Hof van Friesland als advocaat. Ondertrouwd op 07-07-1603 te Leeuwarden, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-08-1603 te Leeuwarden met Hylck Alberts (Helionora) BONER, geboren ca 1577, overleden op 07-07-1656, begraven op 16-07-1656 te Leeuwarden, dochter van Albert Everts BONER en Jaycke Dircxdr. uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Siurdt van SAECKEMA, geboren 1607, overleden 1655.
   2.  Dirck van SAECKEMA, geboren 1610, overleden 1666.
   3.  Rompck van SAECKEMA, gedoopt op 14-02-1613.
   4.  Jaycke van SAECKEMA, geboren 1616, overleden 1671.
   5.  Feickent van SAECKEMA, gedoopt op 11-02-1619.
   6.  Tyecke van SAECKEMA, gedoopt op 04-04-1623.

VI.8    Richolt Sjoerdtsdr (Rixt) van JAERSMA, geboren ca 1520, overleden na 1575. Zou in het bezit gekomen zijn van de Tjallinga-sate te Hantum door het testament van haar grootmoeder Richolt Tjallinga.
Gehuwd met Sybrant Idzarts van HETTINGA, geboren ca 1485, overleden na 1558, zoon van Idzart van HETTINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Idzart van HETTINGA (zie VII.20).
   2.  Taecke van HETTINGA (zie VII.22).
   3.  Fedt van HETTINGA, overleden voor 1566.
Gehuwd met Vincent van TJEPNIA.
   4.  Minne van HETTINGA (zie VII.26).

VII.20    Idzart van HETTINGA, overleden ca 1577.
Gehuwd voor de kerk voor 1560 met Feyck van OFFENHUSEN, overleden na 1580.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonius van HETTINGA.
   2.  Hans van HETTINGA.
   3.  Ate van HETTINGA, overleden voor 1604.

VII.22    Taecke van HETTINGA, overleden op 28-12-1611, begraven te Hantum.
Gehuwd met Auck Feyesdr van ROORDA, geboren te Genum, overleden op 20-06-1601, begraven te Hantum, dochter van Feye van ROORDA en Rixt van HANIA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rixt van HETTINGA, overleden voor 1596.

VII.26    Minne van HETTINGA, overleden 12-1581, begraven te Hantum.
Gehuwd met Sju BOELENS, overleden 1617.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybrant van HETTINGA, geboren ca 1570, overleden 1620, begraven te Kollum.
   2.  Bauck van HETTINGA, geboren ca 1577, overleden op 19-03-1633 te Burum, begraven te Burum.

V.3    Ritscke (Richardus) Taekes van JAERSMA, priester te Holwerd (1516-1539), geboren voor 1490 te Leeuwarden, overleden op 24-02-1539 te Holwerd, overleden na vermelde datum. Studeerde aan de universiteit van Rostock (D), datum van inschrijving 29-05-1512.
Richardus van Jaersma werd op 17 mei 1516 tot priester gewijd.

Uit het Register van Recessen 1525-1528: "Her Rykske Jarsma, praebendarius ecclesie sancti Willibrordi in Holwert...... van Vrieslant geboren duer resignaci Martini Alberti, heeft in processie geweest negen jaer. Fiat praesentacio."

Er zijn legatenvoor zijn zuster Margareta in het klooster van Sion en voor Eelcke (schoolgeld) en Teth/Eet, kinderen van zijn broet Sjoert.
Testeerde op 24-02-1539 ondermeer rechten in het van zijn vader geerfde goed te Medwerd. In dit testament benoemt hij Sybrandt Idzerts (Hettinga, de man van zijn nicht Rixt) tot voogd over zijn dochter Margareta.
Kind:
   1.  Margaretha van JAERSMA, geboren na 1508. Bij het overlijden van haar vader in 1539 wordt Sybrandt Idzes als voogd benoemd. Dit duidt erop dat zij op dat moment nog geen 21 jaar oud is. Zij erft na het overlijden van haar vader land "acht pondematen lands, van welck dree pondematen legghen op Holwarde meeden, gheheeten in Jellinghe marrhem, twee gras opt Meent worp, samp die steed by Jebbema huys, daer nu ter tyt Hume op woent, twee pondematen zaedtlands welck Claes Pieters hiervoertyts in syn bruykinghe ghehadt heeft ende een gras op Topsma worp".

IV.3    Tjalling JARICHSMA, geboren ca 1460, overleden voor 1533. Het is niet aantoonbaar dat Tjalling een zoon is van Offa (of misschien diens vader). De enige verwantschap is de familienaam, de streek waar hij en de anderen wonen én dat Jens Tyepckesdr Syoerda (de familienaam van zijn moeder) zijn erfgenaam is.
.
Tzalingh Jarichisma is één van de Edelinghen van Dantumadeel volgens Het register van edelen 1505 en het boek "Oudheden en Gestichten van Vriesland (tusschen 't Vlie en Lawers)" uitgegeven in 1723 en geschreven door Hugo Franciscus G. (1634-1717).
In 1511 zijn de Tzalinghs kinderen eigenaars van Jarichsma.In 1533 wordt Jens Tyepkesdr Syoerda (afkomstig uit Kollum) als erfgenam van Tzalling Jarichsma genoemd. Zij is in 1543 de echtgenote van Tyepcke van Goslinga die in 1581 "de huysinge, hoff ende state gelegen tot Driesum met alle landen" na laat aan de zoon van zijn zuster Frouck van Goslinga: Tyepcke Siboltz van Aylva.
Kind:
   1.  Sjuck JARICHSMA. Sjuck woonde op de boerderij, die bij de Jarichsma State behoorde, op de Driesumerterp. Hij is gebruiker van: "XXI pondten fennen, XVII Seedlant, XXXIV podten meden", totaal 72 pondemaat en daarbij verhuurde men er 40 pondemaat van aan "Mock to Terp".

Home | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software