Abma - Bouma

Omhoog

In het FRIES LANDBOUWBLAD van 23 september 1960

wordt aan de hand van het familieboekje van Douwe van der Heij het volgende geschreven:

Der binne inkelde boerefamyljes dy't ieuwen lang mei in bipaeld stikje Frysln forboun bleaun binne. Soks hat ek it gefal west mei de famylje Abma.

Ut in famyljeboekje dat yn 1894 skreaun is troch D. v. d. Heij en dat oer de famylje Bouma en Abma giet, blykt dat der yn 1686 yn Hommerts en Jutryp al Abma's wennen, dat der yn 1763 ien fan harren nei Hidaerd forhuze en dat se bigjin 1800 yn Folsgeare kamen, trochdat Ruurd Freerks Abma troude mei Hiltsje Klazes Wiersma en boer wurden is op in pleats earder eigen oan de famylje fan Hiltje.

t de floreenkohieren is nei to gean dat de bn fan de famylje mei Folsgeare yn elts gefal bigjint omtrint 1768 en sadwaende hast 200 jier ld is en dat de rjochte line Abma mei dit stikie Fryslaii 160 jier ld wze sil. Yn 1801 troud.krije Ruurd Freerks Abma en Hiltje Klazes Wiersma yn 1802 har earste bern. Gerritje, berne
to Folsgeare.

Fanf 1828 is de pleats biwenne troch Meinte Abma, ek famyljepleats en dizze is oant de dei fan hjoed Abma's pleats bleaun en biwenne troch 4 geslachten Abma:

18281833    wiene biwenners en eigeners Ruurd Freerks Abma en Hiltje Klazes Wiersma;

18331848    Widd. Ruurd Freerks Abma mei har bern (der wiene 13);

18481903    Teade Ruurds Abma en Minke Bouma (sjoch foto's). Dizze ha der 55 jier buorke. ut dizze pake syn tiid wie de fluorre jister fkomstich:

19031929    Ruurd Teades Abma en Hesseltje Meintes Brandsma;

en fan 1929 f wenje Meinte Abma en Akke Boschma dr.

Sa leit hjlr in hechte bn fan de Abma's mei Folsgeare.

Ek de pleats fan Jelle Abma is al in tiid lang famylje-pleats.

Dizze beide pleatsen jowe noch hwat eigens, drage noch de sfear fan it forline, alhoewel foar de Abma's de tiid net stil stien hat. Mar it f- slettene, de tichte beammantels dy't hs en hiem omfiemjc, it is krekt of binne dat de wachters dy't der foar soargje dat by al it opkringen fan it nije en fan it aloan lytser wurden fan de wrld hjir eat eigens biwarre bliuwt.                     d. H.