Testament Eelkjen

Omhoog

 

Olografisch testament van Eelkjen van der Hey.

Het testament zit in een met 5 zwarte zegels, met indruk EvdHey, verzegelde enveloppe

Ik ondergeteekende Eelkjen van der Heij, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, verklaar, dat mijne uiterste wil is als volgt:

Ik erflaatster herroep en vernietig bij dezen uitdrukkelijk alle voor dat dezer door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen. Ik begeer, dat op mijn graf een steen wordt geplaatst geheel gelijk aan dien, welke het graf van mijn vader dekt op de begraafplaats te Sneek.

Ik wil dat in de eerste plaats uit mijne nalatenschap worden betaald alle schulden van huishoudelijken aard, welke mijn vader Pieter van der Heij in het jaar 1800 acht en tachtig in Sneek had.

De na te noemen uitvoerder van mijnen uitersten wil zal uitmaken, welke crediteuren geacht moeten worden te vallen onder deze beschikking.

De uitbetaling moet geschieden zonder eenige korting voor kosten of successie rechten. Ik legateer:

a  aan mijnen broeder Pieter van der Heij, senior, wonende te Hadleij Clifton N.J. Noord Amerika eene som van twee duizend gulden.

b aan de dochter van genoemden Pieter van der Heij senior, genaamd Eelkjen van der Heij, thans bij haren vader inwonende, een som van drie duizend gulden.

c aan mijne halfzuster Antje van der Heij echtgenoote van de Heer Jacobus Marinus van Bommel, houder van een lijstenfabriek te ís Gravenhage, Amsterdamsche Veerkade nummer 25.

ten eersten : eene som van twee duizend gulden

ten tweeden : alles wat zich bij mijn overlijden in het dan door mij bewoonde huis bevindt, daaronder begrepen gereed geld en geldswaardige papieren, met in begrip van schuldvorderingen.

Al de sub a en b en c omschreven legaten moeten worden uitgekeerd binnen zes maanden na mijn overlijden zonder rente.

Ik benoem onder bezwaar van deze bepalingen en legaten tot erfgename mijner nalatenschap de Diaconie der Neder Duitsche Hervormde Gemeente te Sneek onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat door deze instelling voortdurend zal worden voorzien in- en bekostigd het onderhoud der graven op het Kerkhof te Sneek, van mijnen stiefmoeder Maria Esveld, van mijnen vader Pieter Piters van der Heij, van mijnen broeder Douwe van der Heij, van mijne grootouders Pieter Douwes van der Heij en Reinskje Bruinsma en van mijzelf  #

Ik benoem tot uitvoerder van mijnen uitersten wil den Heer Mr. Pieter Kingma Boltjes, thans candidaat notaris te Jorwerd en geef hem de macht van in bezitneming der nalatenschap en de meest uitgebreide macht, welke de wet toestaat aan eenen uitvoerder te geven.

Ik verzoek den uitvoerder om met bekwamen spoed uitvoering te geven aan mijne beschikkingen en om voordurend toezicht te houden op de naleving der bepaling te opzichte der graven gemaakt.

Geteekend te Leeuwarden 18 September 1900 acht

                                                                            Eelkjen van der Heij

 # In de marge:

Terwijl ik tevens verzoek, ook voor het onderhoud van het graf mijner moeder Trijntje Jelles Bouma op het kerkhof te Scharnegoutum worde gezorgd.

Bijvoeging goedgekeurd Eelkjen van der Heij.