Jaarsma uit Anjum

Omhoog
Jaarsma, Lieuwe
Jaarsma, Menne
Pieter Jaarsma

    

Twee families Jaarsma in Anjum

laatste wijziging donderdag 26 december 2013

Begin 17e eeuw is er een Jaaersma Zathe onder Dronryp. Dat blijkt uit het oud-archief der stad Leeuwarden waarin het volgende staat: "Verklaring van de Meiers van de Jaersma-Zathe en Geweister Zathe te Dronryp dat zij procuratie geven aan Jhr. Sino Leive om de 100 Daalders te ontvangen, die de stad Leeuwarden heeft toegezegd voor het repareeren van de Hoornbrug". Actum Dronryp XXXe Octobris 1611

In het Stemcohier van 1698 is de Jaersma Zathe te Anjum ook vermeld. Het landgoed is 60 pondematen groot en heeft 1 stem. De zakelijk gerechtigden zijn dan juffrouw Aefke van Buttinga, weduwe van Johannes Wyckel, eigenaar voor Ĺ, en de heer Henricus van Wyckel, uit naam van zijn kinderen, eigenaar voor de andere Ĺ. De meyer van de Zathe is Geert Bouwes. In het zelfde Stemcohier is te Metslawier een Jaersma hornleger vermeld, 2 pondematen groot en 1 stem, waarvan de kinderen van Hobbo Esaias van Aylva eigenaar zijn. De gebruiker is Jan Doeckele.

Op 12-12-1811 nemen twee mannen in Anjum de familienaam Jaarsma aan. Uit het gezin van Lieuwe Jans neemt zijn zoon Willem Lieuwes die naam aan.  Jan Lieuwes, de oudste zoon  van Lieuwe, neemt echter de familienaam  Sjoordema aan.

Maar ook Folkert Louws neemt dezelfde familienaam aan Waarom juist die naam is niet duidelijk en ůf en op welke wijze hij familie van Willem Lieuwes is, is evenmin duidelijk.

bullet

Willem Lieuwes (1762-1818) neemt voor zich zelf en zijn kinderen de familienaam Jaarsma aan. Volgens de  Staat der Plasier- en Vaartuigen, mei 1797, bezit Willem Lieuwes Jaarsma te Anjum een open wagen met 1 peerd. In 1807 koopt hij voor fl. 17.500,- een boerderij (Jaarsma Sathe) onder Anjum. Na zijn overlijden wordt de Zathe, gelegen aan de Ouden Dijk, weer verkocht.

Twee achterkleinkinderen van Lieuwe Willem Jaarsma (V.5) en Petronella W.C.S. Beilanus te weten Paulus D. Klimstra (VIII.1) en Jessie Jaarsma (VIII.30) trouwen met elkaar in de USA.

                                V.5 Lieuwe Willem Jaarsma x (1814) Petronella Beilanus

                            |                                                                                                         |

(VI.35) Willemke Jaarsma x (1845) Lieuwe Hoekstra        (VI.42) Hidde Jaarsma x (1858) Jitske Wiiersma

                            |                                                                                                         |

(VII.15) Petronella Hoekstra x (1867) Douwe Klimstra      (VII.28)Lieuwe Jaarsma x (1884) Katie Sikkema

                            |(VIII.1)  Paulus D Klimstra x (1909) Jessie Jaarsma (VIII.30)|

Pieter Jaarsma, geboren op 1 Augustus 1900 te Dokkum, zoon van Gerrit Jaarsma (VII.35) en Berber van der Ploeg, wordt in diverse couranten in 1933/34 als gentlemen-oplichter genoemd.                                                                  (druk op onderste knop in linker kolom).

bullet

Ook Folkert Louws neemt de naam Jaarsma aan. Tot zijn nakomelingen behoort de gezagvoerder van o.a. "De Zwaluw" en de "Willem Eggerts"Teen Louws Jaarsma (1840-1886). Onderstaand een advertentie uit 1867.

Teen is op Schiermonnikoog geboren. Toen hij met de in 1885 in Engeland gebouwde bark "Willem Eggerts" in Nederlands IndiŽ was, is hij te Batavia op 46 jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Martha Alida Teensma (1844-1914) blijft achter met 5 kinderen, waarvan de jongsten 7 (Teen) en 5 jaar (Haaike Abraham) oud zijn.

Hun oudste zoon Louw Jaarsma (1867-1908) is op 5 augustus 1882 toegelaten tot de Zeevaartschool te Amsterdam. In december 1887 verlaat hij deze met eervol ontslag, goed attest voor bekwaamheid, goed gedrag, zeer goede getuigschriften en dit rapport , als 3e Stuurman op de Groote Vaart. Hij overlijdt als kapitein van het stoomschip "Leda" plotseling op bijna 41-jarige leeftijd te Livorno in ItaliŽ. 

Haaike Abraham Jaarsma (1881-1970), volgde de zeevaartschool te Schiemonnikoog en was van 1906-1936 zeeloods te Den Helder. Vormde zichzelf als kunstschilder en wordt uiteindelijk bekend als zeeschilder. Over zijn leven en werk is geschreven in het boek "Geen zee te hoog"

De broer van Folkert, Minne Louws, neemt te Nijkerk de naam Zijlstra aan. De twee zonen van Minne brengen echter geen nakomelingen voort.